söndag, september 23, 2007

Rojas och yttrandefrihetsuppfattningar hos svenska muslimer

Via Gudmundson ser jag att Mauricio Rojas återigen är på krigstigen. Han citerar ett stycke om yttrandefrihet ur texten Att förstå Islam, som är framtagen av den ständigt kontroversielle Mahmoud Aldebe, ordföranden för Sveriges Muslimska Förbund:

Islam ger åsikts - och yttrandefrihet åt alla medborgare i den islamiska staten, på villkor att denna rättighet utnyttjas för utbredningen av dygd och sanning och inte för spridningen av ondska och omoral. Den islamiska idén om yttrandefrihet är betydligt överlägsen den som är rådande i västerlandet.

Denna uppfattning har inte mycket med yttrandefrihet att göra och en sådan syn bör också kritiseras. Mill formulerar kritiken väl:

Även om någon åsikt tvingas till tystnad kan den, såvitt vi vet, vara riktig. Att bestrida detta skulle vara att tillmäta oss själva ofelbarhet. [..] Även om den åsikt som nedtystas är en villfarelse, kan den dock innehålla och innehåller mycket ofta en viss grad av sanning. [..] Det kan tänkas att den vedertagna åsikten inte blott är sann utan rymmer hela sanningen. Men om den inte får röna och verkligen röner ett stort motstånd, kommer flertalet av dess anhängare att omfatta den blott som en fördom med föga insikt om eller känsla för alla de förnuftsskäl som den grundar sig på. [..] Den blir bara en dogm som bekänns med läpparna [..].

Åter till Rojas. Angående den mer medeltida uppfattningen om yttrandefrihet som framförs i Att förstå Islam, skriver han:
Så vitt jag kan bedöma delas denna syn bland muslimer med auktoritet i frågan.
Att Aldebe var den som stod bakom denna formulering borde ha tänt en varningslampa hos Rojas, såväl som hos Gudmundson, som brukar vara bra på att gräva fram information. Det skulle nämligen inte vara första gången Aldebes personliga uppfattningar retar upp andra muslimer, som inte alls delar hans åsikter.

Vad Rojas i sin tur baserar sin "bedömning" på är lite av ett mysterium, för hade han bara gjort sig besväret att kolla var den svenska paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd står i yttrandefrihetsfrågan, så hade han kunnat läsa följande tydliga ställningstagande:

Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet som ska försvaras. Den ska inte inskränkas, snarare breddas. Vi muslimer är för yttrandefrihet - kanske mer än andra - just för att vi är en minoritet. [..] Vi manar alla debattörer att försvara mänskliga rättigheter - vari både religionsfrihet och yttrandefrihet ingår.
(min bold)

4 kommentarer:

Jonathan Leman sa...

Hej Marcus.

kolla in na-artikeln (http://www.na.se/artikel.asp?intId=1212501)och dn-artikeln (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=688760).
helena Benouda säger emot sig själv. i den ena står att hon varken uppmuntrat eller tagit avstånd från demonstrationer. i den andra står att hon ger ett fullt stöd.

Beonouda säger att man förstår yttrandefriheten och att man inte stödjer en upptrappningen och snarare vill hjälpa Reinfeldt etc.. Men den största medlemsorganisationen ska anmälde ju vilks och NA för HMF! (http://www.na.se/artikel.asp?intId=1212501) Hon ljuger alltså..
Den största medlemsorganisationen inom paraplyet visar ingen respekt för yttrandefriheten. Det är väl rimligt att paraplyorganisationens ordförande har ett ansvar för vad Aldebe säger.

Sen är den andra stora organisationen IFIS (Islamiska förbudnet i Sverige) minst lika instabila som aldebe så du får gärna utveckla varför du tycker att det itne finns fog för att tala om problem i förhållandet till demokratin hos muslimska auktoriteter

Marcus sa...

Hej Jonathan,

"så du får gärna utveckla varför du tycker att det itne finns fog för att tala om problem i förhållandet till demokratin hos muslimska auktoriteter"

I detta inlägg diskuterade jag yttrandefrihetsuppfattningar hos muslimska auktoriteter. Demokratifrågan är, som jag ser det, en annan fråga.

Även om jag personligen är stark motståndare mot inskränkningar i yttrandefriheten (jag skulle tvärtom vilja se en utvidgning), så anser jag att det är muslimers rättighet att propagera för sin syn. Det är inte odemokratisk per se att framföra en annan uppfattning om var gränsen för yttrandefrihet ska dras.

När det kommer till Helena Benouda, så undrar jag om du av misstag möjligtvis refererar/länkar till fel artikel, för du postade två länkar till samma artikel från NA (den där SMF och Aldebe vill stämma NA). Men jag hittar inte artikeln där Benouda motsäger sig själv och det hon sa i DN.

Det skulle självklart vara intressant att ta del av, om det nu är så att hon gjort det.


"Det är väl rimligt att paraplyorganisationens ordförande har ett ansvar för vad Aldebe säger."

Tja, det är väl det som är frågan.. Hur stort ansvar ska paraplyorganistaionen ha för de enskilda organisationernas utspel och synsätt? Jag vet faktiskt inte och frågan är komplex, men jag tycker inte det är självklart att paraplyorganisationen ska ha ett sådant övergripande ansvar. Man måste väl också låta olika, relativt självständiga organisationer, ha olika uppfattningar i diverse frågor.

Med det sagt, vill jag återigen poängtera att jag personligen är starkt emot Aldebes synsätt och utspel, men jag tycker ändå han har rätt att hysa och framföra en avikande uppfattning.

En annan intressant fråga är såklart hur representativ Aldebe egentligen är i mängden av muslimska auktoriteter. Det finns ju fler auktoriteter än Aldebe och Benouda. Jag är inte heller säker på hur det står till med den saken. Det skulle vara intressant att veta. Men min poäng med mitt blogginlägg var just att Rojas verkar inte heller veta det. För Aldebe är den enda han namnger och pekar ut explicit i sin artikel. Vet han mer så borde han lyfta bladet från sin mun, istället för att komma med grumliga insinuationer..

Anonym sa...

UTVÄRDERING AV EGNA INSATSER Att MÖTA KRÄNKNING AV VÅR PROFET MUHAMMAD
Utvärdering av svenska muslimers insatser under krisen och allmänhetens syn på yttrandefriheten . Möte i mörka skogen

Publiceringen av Lars Vilks nidbilder ställer en rad frågor. En del enkla och en del som är mer komplicerade. Många frågor som kanske inte bli besvarade?
1. Var det rätt att publicera teckningen?
Nej och vi borde anmäla Vilks till JK
SMF har gjort polisanmälan mot Vilks och Örebro tidningen.
Reaktioner från medlemmar
Vilks teckning är en av många som retar, irriterar och ”kränker” religiösa. Det måste vi tåla, annars är vi inte riktiga medborgare i landet. Satiren, karikatyren har blivit legitima vapen i ideologiska strider mot islam och muslimer. Likt politiska rörelser vill de religiösa påverka samhällets lagar. En politisk övertygelse kan vara lika stark som en religiös. Det betyder också att ideologier som strider mot den egna starka övertygelsen kan kännas vedervärdig. Nazisternas uppfattningar om judar, zigenare, kommunister, liberaler och mentalsjuka är ett vedertaget exempel precis som Vilks försök att förlöjliga islam.
Det är ofta meningslöst att debattera med sekulära humanister och främlingsfientliga och en rad andra extrema politiska och visa invadrar rörelsers företrädare. Det gör att kritiken mer riktar sig till islam och hävdar kritikerna att muslimska företrädare har svaga sympatisörer. Då kan förlöjligandet vara ett politiskt medel för att tvinga muslimerna att agera på ett annat sätt..
2. Rätt att protester mot publiceringen?
Muslimer och andra har givetvis all rätt i världen att protestera mot publiceringen. Demonstrationer, insändare och annat är legitima medel i en demokratins opinionsbildning.
I det demokratiska samhället måste det också vara helt rätt att demonstrationer genomförs i Sverige ofta vill våra företrädare att muslimer demonstrerat mot händelser i andra länder. Det är också rätt att agera politiskt för att påverka yttrandefrihets lagstiftning.
Det var välgörande att idag höra avgående fp-ledaren Lars Leijonborgs raka kritik mot regimen i Egypten för att dess ambassadör med övriga muslimska ambassadörer vill lämna protestlista mot kränkningen av Profet Muhammad. Vi borde ge Lejonborg tips att rikta sin blick åt fängslad i inget mansland av USA:s ledare .
Vi blev glada, när media meddelat att en krisgrupp bildad för att försvara Profeten, Alhamdulillah. Så ska muslimerna agera… Det är styrka att förena krafterna.
Men den så kallad x-muslim eller Minaret tidskriftens redaktör som anser att det är acceptabelt att kränka profeten borde skämmas..
Det är många som fiskar i grumligt vatten.
Därför bör en del av minoritetens krav bemötas med respekt.
2. Ändra lagstiftningen?
Krav eller önskan
Vi som är kritiska till publiceringen av nidbilderna av Profet Muhammad kräver utveckling av yttrandefrihetslagen. Vi tycker att på samma sätt som man inte får hetsa mot folkgrupper (inkl homosexuella) så ska man inte heller få kränka religiösa symboler. Förmodligen vill vi inte återinföra det förbud mot hädelse som togs bort 1970, det som vi vill är utveckling av en mycket gammal lag, där avsikten att kränka folkgrupp ska ingå under lagen om hets mot folkgrupp. Ett förslag lämnat till statsminister under besöket i moskén.
Lagen om hets mot folkgrupp är en dålig lag som borde utvecklas för att inrymma islamofobi också. En folkgrupp kännetecknas av en gemensam etnicitet vilket för tankarna till våra homogena etniska grupper bosnier, turkar, araber, somalier mm. De folkgrupper man brukar heta mot är araber och judar, men de betraktas enligt hetslagen helt olika varandra i alla relevanta avseenden. Alla muslimer borde kräva utveckling av hets lagen.
4. Hets mot folkgrupp eller hets mot hela muslimska nationen?
Muslimer anser att nidbilderna av Profeten innebär hets mot folkgrupp och att det ska vara förbjudet att hetsa mot islams symboler och muslimer.
Lagen om hets mot folkgrupp förbjuder uppsåtligt spridande av hot eller missaktning med grupper med gemensam ras, hudfärg, nationellt ursprung (dock ej svenskar), etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Enligt Brå anmäldes 2006 750 brott mot denna lag, 18 av dem åtalades och fick bötesstraff. Det vanligaste brottet är att säga ”Sieg heil” och göra nazisthälsning.
Om vi analyserar lagen med slutsatsen att den var motiverad 1948, men bör nu upphävas år 2007. Det vore mycket bättre med en lag som förbjuder hets mot enskilda och deras tro. Det skulle betyda att den som säger ”muslimer är våldsmän eller torrister” med avsikt att kränka bör straffas.
5. Reinfeldts uppgift att vara folkets ledare
Fredrik Reinfeldt träffar 20 –tal muslimska ledare och 10-tal unga muslimer samt 20 –tal ambassadörer från muslimska länder. Reinfeldt har då givetvis rätt att uttrycka oro och handla snabbt och med egen kraft. En regeringens ledare tar våra önskningar att utveckla eller förändra i svensk lagstiftning för att hindra framtida publicering av liknande som Viks tekningar. Förhoppningen är att han utnyttjar tillfället att på ett pedagogiskt sätt inte bara motiverar den svenska synen på demokrati och yttrandefrihet utan också tar tillfället i akt att tacka muslimerna för deras insatser. Ett liknande Danmark kris kunde man hindra med dialog och samarbete. SMF ledare Mahmoud Aldebe har denna gång spelar den mest fredliga rollen efter hans insats att befria Iraksvenskar under Kuwaitkriget 1992. Han och övriga muslimska ledare har agerat förnuftigt och fredligt men bestämd. Det som gjorde oss stolta över vår ledare Masha Allah är hans snabba reaktion för att stoppa andras blandning i våra interna angligenheter. Tack Mahmoud.
6. Vad gör vi muslimer sen?
Med avsikt publiceras Viks nidteckning. Det sker som stöd för Viks agerande, då reaktionen visat att publiceringen initierat en helt nödvändig diskussion. Bilden visas också som kritik mot lagen om hets mot folkgrupp och som ett angrepp på odemokratiska länder och religiöst förtryck. Med sekulära metoder förtrycker man en minoritet som är redan svag och i behov av stöd.
Vi borde ha egen permanent kriskommitté som representerar alla muslimska organisationer med filialer.
Vi måste ha effektiv media grupp som ser islams rättigheter först och samhällets rättigheter senare. Att ta avstånd från extrema muslimers uttalande på sekunden och att tveka i veckor att agera om någon kränker islam är fel. Vi märkte att vi agerar som om vi är en regering. Judar bryr sig inte om oss på gott och ont, varför ska vi ta initiativet när det gäller aktorer i Sverige och inte islam?
7. Hur agerar organisationer?
Det var inte väntat att bara få organisationer anmäler nidbilderna och att ungdomsorganisation visar egen väg i denna fråga.
SMF reaktion lokalt och internationellt var den bästa. Andra har gjort mycket stort uppmärksamhet, men har inte gjort lika mycket i verklighet.
Några ville utnyttja situationen för att sko sig på bekostnad av Profeten.
Islamiska förbundet har varit samlande punkt i denna centrala fråga. Det måste man tacka ordföranden Khalfi för. Medan mindre tack till den som inte fullgjort sina uppgifter.


Vågar ni möta verkligheten att vi är inte länge helt fria?
Vilksrondellhund teckning helt laglig enligt lagtexter, med de här orden utnyttjas lagen för att hetsa öppet mot islam och muslimer i Sverige. Att tolka religionsfriheten med ”frihet från religionen” och friheten att förlöjliga araber och muslimer samt deras tro är alltså i sin ordning, hur länge det är nyhet. Alla som försvarar det ständiga påhopp mot islam, gör det eftersom de vågar inte erkänna att man är antiislamist i botten, men vem vågar debattera frågan flytet som man gör idag, om det var en annan folkgrupp i bilden, nämligen judiska folket?…. Här finns …ett stört hinder, men när det gäller islam är det fritt fram att hetsa mot islam och muslimer, när som helst och hur som helst för att åstadkomma landets muslimer som vägrar rätta sig efter trycket från majoritetsbefolkningen. Ni må vara humanister, ateister, sekulära, kristna, x-muslimer. Alla är fria att tycka som ni vill och kritisera oss som ni vill. Det är i sin ordning hur länge är det gäller en saklig kritisk situation. Men har de kritiska individerna tänkt att man flyr från sannigen, dvs att möta muslimer ”face to face”.
Mediefolket som försvarar rätten att förlöjliga en folkgrupp och dess religion, utan tidliga förklaringar, alltså VARFÖR GÖR DE DETTA?
Fördummar hos nya svenskar riktade mot majoritetsbefolkningen
Den tacksamhet som religiösa för, är en ständig mobbning och avståndstagande i vardagslivet.
Hur många av Er har arabiska och muslimska vänner?
Hur många av Er besökte invandrare i deras hem, senaste månaden, året eller decenniet?
Hur många av Er har blivit fadder för muslimska familjer eller nyanlända flyktingar utan syfte att påverka deras tro?
Hur många av Er ser invandringen som resurs och inte som etisk, moralisk, politisk och ekonomisk belastning?
Hur många av Er orkar läsa muslimernas kritiska debatter med leende och fundering?
Ni kan också säga med rätt, att vi kom hit fattiga och blev ekonomiskt trygga med stöd av ert svett i arbete.
Ni kan hävda med rätt att vi kom hit för att söka skydd från diktatorer i våra hemländer.
Ni kan säga med rätt att många av oss kom hit som socialturister eller ekonomiska flyktingar.
Ni kan säga med rätt att en del av oss inte vill integrera sig i samhället.
Ni kan hitta 100-tals skäl för att se ner på oss, hata oss, tycka synd om oss men kan ni hitta ett enda skäl att älska oss, tycka om oss, ursäkta vårt vrede, när vi protesterar mot kränkande handlingar med avsikt att såra. Det är tveksamt?

Konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund är inte hets mot folkgrupp anser JK och mediefolket jublade. Den är inte ens ett gränsfall, enligt justitiekansler Göran Lambertz.

Lambertz tillägger: Ska teckningen eller liknande alster förbjudas krävs ny svensk lagstiftning mot hädelser och andra religionskränkningar. Han säger: I dag är detta helt klart inte förbjudet. Ska det bli det krävs en ny lag. Då krävs en utredning och ett förarbete för att införa ett förbud för kränkning av religioner, Nej Göran Lambertz, behov inte nylag, allt som Ni behöver är att utveckla den gamla och sjuka lagen för att anpassa sig till det moderna samhället med mångfalden som grund.
Vi vill inte byta en bra och allmän yttrandefrihetslag med hädelse lag. Det är inte meningen med våra protester.
Det som vi vill är ett erkännande att bland oss bor en folkgrupp, med egna traditioner, språk, nation tillhörighet mm. Denna folkgrupp borde få lagligt skydd som en nationell folkgrupp eller minoritet.
JK och DO borde kräva ett erkännande från Riksdagen att islamofobi är hets mot folkgrupp på samma grunder som man erkänner antisemitismen som hets mot folkgrupp.
Publiceringen av osmakliga nidbilder av Profeten chockat oss alla tillräckligt att vi inte länge talar integration, gemenskap, solidaritet, stöd till svaga grupper … nej …… vi talar i termer som vi … sekulära kristna civilisationen och de andra där som kommer hitt och dikterar villkor. ”VI” och ”De” termer praktiseras av alla utan bromsning av vänlighet eller respekt till olik tänkande. De som oroar oss mest är att två eller tre folkgrupper utnyttjar yttrandefrihetslagen för att hets bl.a. främlingsfientliga svenska ungdomar mot araber och muslimer för att nå politiska poäng. Vi menar det iranska sekulära flyktinggruppen, den sekulära kurdiska gruppen och den judiska gruppen. Alla övar häxjakt på aktiva religiösa muslimer. Det borde analyseras tycker många muslimer i Sverige. Vi befarar att denna hetsiga debatt om Profet Muhammad, kommer att göra stämningen mot araber och muslimer i det svenska samhället ännu hätskare.
Vi nya svenskar agerar från svag position, tycker många t.o.m. en liten del svenska konvertiter som anser att de som borde styra den muslimska minoriteten i Sverige, och som en del säger: vi blandar religion och människa. De får stöd av mediefolket och får respekt av våra politiker som vill gärna fotografera sig bredvid en svensk konvertit som vågar se ner på de nya svenskarna. De är ju som vi. Vi är lika, men olika.
Orsaken till tvisten, vem ska bestämma över vad, är helt enkelt är begreppet att kalla sig muslim, innebär detta plikter gentemot Gud, religion, sändebud, medmänniskor, alltså allt i ett. Om det är så fallet är alla konvertiter välkomna att vara med och utveckla den muslimska gemenskapen, men att bara ha rätten att bestämma över de nyanlända flyktingar och gamla invandrare, bara på grund av att man är äkta svensk och kan koderna i samhället. Nej man borde kunna koderna i islam också för att vara den rätta att väljas på den demokratiska vägen.


Om jag accepterar helt hjärtat förlöjligande av religionen eller profeten är jag inte länge praktiserande eller troende muslim … att skratta åt religionen och kalla sig som EX- muslim är fritt i Sverige. Det här är poängen, som en del förstår väl och agerar just från denna synvinkel och ständigt trakasserar muslimerna för att tröttna dem och tvinga dem ge upp tron.
Denna onda kraft segrade över den kärleken att älska din nästa i kristendomen och många präster och pastorer i deras blogg hetsar mot islam och muslimer i samhället. Man vill behålla egen religiösmakt, alltså att vara den ”stora bror” och flera utnyttjat den kristna känslan och smugit sig in bakom alla lagtexter för att hesa mot religiösa araber och muslimer. Vi har idag värderingar som bygger på kristna värderingar… allts¨10 budskap …
Vi svenska muslimer måste nu försöka hitta andra möjligheter att gå vidare.

Lars Vilks rondellhund är nidbilder trots tolkningen att de är helt enligt lagens formulering. Säger nästan alla vanliga muslimer i Sverige och världen.
Men vi tror att konstnären Lars Vilks rondellhund med flytt "uttrycker missaktning för en folkgrupp". Han må få mediefolket stöd… Han må ha allmänhetens stöd, men vi kommer ändå att be våra politiker att se över tryckfrihetsförordningen som måste tolkas med beredare och klara texter att med avsikt förlöjliga en religion borde vara hets mot folkgrupp, tycker de flesta muslimer i Sverige.
Många anser att lagen ”hets mot folkgrupp” är tandlös, och borde utvecklas för att inkludera ett förbud mot hets mot araber och muslimer i Sverige.
Nuvarande yttrandefrihetslagen ser termen missaktning med vidsträckt utrymme och tolkas olika, alltså med term ”frihet ur religion”, ”rätten att häda”, ”rätten att förlöjliga en religion” etc. . Det krävs hot, avsky, eller mycket starkt kränkande uttryck för att det ska vara brottsligt. Alltså att ha fler ”Lasermannen i samhället för att vakna” Att man ritar av profeten med avsky och på det här sättet når inte upp till de kraven, säger lagen. Alltså Vilks borde teckna bättre och ännu gruvare för att hans verk ska kallas hets! Att mycket gruva nidbilder kan uppfattas som kränkande är en helt annan sak. Det är ordet hets i lagen om hets mot folkgrupp vi nya svenskar fokuserar oss på. Våra folkvalda politiker ser mellan fingrarna på det som hänt och agerar från en annan värld än det verkliga, anser många muslimer som följt debatten om Vilks rondellhund.

Det är alltså inte lätt att utvärdera det arbete som vi gjorde om vi inte gå in i alla blogg som finns i nätet. Det här tagit oss mer än 100 obetalda arbetstimmar för att analysera hot bilden mot islam och muslimer i Sverige och hur vi skyddar oss mot påtänkta rasistiska angrepp på landets muslimer. Följ med oss hur vi individer tänker och resonerar i denna debatt.Den folkliga bilden av debatten
Mot och för publiceringen av nidbilderna
Vi följa debatten i det offentliga rummet
Många svenskar ropar utan tvekan “Stöd publiceringen av Vilkshunden”?
Varför?
Läs hur vanliga individer och intellektuella agerar. Vi valde att publicera deras synpunkter som de är.
Bra sammanfattning av situationen. Håller helt med. Det är en tydlig skillnad mellan behandlingen av kristna och muslimer hos många i samhället - kristna förväntas tåla vilken kritik som helst medan islam skall skyddas från kritik. Man kan inte heller skydda en eller vissa religioner i ett samhälle som strävar mot öppenhet och jämlikhet.
Men jag har sett strömningar i väst - främst USA - där en Muhammed-rondellhund direkt skulle överösas med stämningar. Kanske Sverige i framtiden blir en bastion för det fria ordet - än mer än idag. Vi hyser redan en del dödshotade kritiker i vårt land och som världen utvecklas kommer dom nog att bli fler.
Det har missar ju hela poängen. Teckningen ar ju ett rasistiskt parhopp pga. Att den sårar en minoritetsgrupp i Sverige. Precis som jude karikatyrer under nazi Tyskland. Har ju ingenting med tryckfrihet att göra. Om Sverige skall vara ett integrerat samhälle måste man ju kunna acceptera att vissa grupper har en helt annan livsåskådning och andra värderingar. Detta skall skyddas under svensk lag. Bara for att icke muslimer inte tycker att det ar något märkvärdigt med att avbilda Muhammed i en karikatyr teckning, kan man ju inte bortse från att det for muslimer ar ett tabu och extremt kränkande att avbilda Muhammed. Bristande respekt skall ju inte ursäktas med försvar av tryckfrihet.
Något rasistiskt påhopp är det inte. Muslimer är ju ingen ras. Judar kallas däremot för ras, även om jag personligen starkt ogillar detta begrepp. Det hör hemma på sophögen.
Med tryckfrihet har det att göra i högsta grad, liksom med yttrandefrihet. Det är ju dessa lagar som ger oss rätt att håna ideologier vi ogillar.
Jag anser också att Sverige ska vara ett integrerat samhälle som accepterar att människor har olika livsåskådningar och värderingar. Något annat vore hemskt. Vi är också överens om att det ska ges lagligt skydd.
Men däremot anser jag att man ska ha rätt att karikera inte bara Mohammed utan även Jesus, Abraham, Mao, Stalin, Reinfeldt, m.fl., dvs alla som företräder olika ideologier. Man ska också ha rätt att göra karikatyrer av kors, halvmånar, Bibel, Koranen, Mein kampf och Das kapital.


Du verkar tycka att alla dessa personer och saker är värda respekt. Det tycker inte jag. Varför ska jag tvingas respektera det andra respekterar?
Jag tycker inte att man ska publicera bilden. Den är ful och förtjänar inte den uppmärksamhet den har fått. Att publicera den bara för att man får är fel väg att gå. Det gynnar inte någon.
Därmed inte sagt att jag inte tycker att man FÅR publicera den. Någon j-a skäggapa från bergen i Afghanistan ska inte bestämma vad jag får tänka! Vi måste försvara rätten att häda med näbbar och klor. Att publicera en ful bild föreställande Muhammed som hund är inte rätt sätt att göra det menar jag.
Problemet är följande som jag ser det: För en muslim är Muhammed helig, i ordets alla betydelser. Det som är heligt får inte kränkas. Om någon kränker det heliga blir man upprörd. Så långt är allt OK, men när man vill förbjuda möjligheten att kränka är man ute på väldigt hal totalitär is.
Koranen är kränkande mot icke-muslimer. Om man inte får kränka kräver jag att koranen förbjuds i hela världen!
Under det hetsiga debatten har vi diskuterat från via flera bloggar , läs… det är intressant.
1. Mahmoud Aldebe Säger:
8 september 2007 kl. 17:27
Våra medlemmar anser sig vara hotade, kränkta, förlöjligade och utsatta för missaktning av sekulära individer i samband med publiceringen av nidbilderna och vissa politikers krav på att skydda alla konstutställningarna med polisiära medel mot muslimska individer och grupper som planerar besök i konstutställningarna. Det tryck- och yttrandefrihetsbrott som skulle kunna aktualiseras i samband med publiceringen i Nerikes Allehanda och Lars Vilks publicering av profeten som framställs som rondellhund kan betraktas vara hets mot folkgrupp. Vi tvingas ut från offentliga rummet med yttrandefrihetens Vasa tänder. Vi är inte extremister eller fanatiker. Vi är människor som väntar respekt från andra medmänniskor. Om det så fallet kommer det bli fritt att kränka och förlöjliga vad som helst i samhället. Inget blir heligt.
Ledarartikeln och bilderna av Profet Muhammad i Nerikes Allehanda och i alla blogg inklusive din är enligt vår uppfattning nedsättande, förnedrande och överskrider gränsen för saklig kritik av folkgrupper som har islam som religion. Att trampa på oss nya svenska medborgare överskrider gränsen för vad som kan anses utgöra saklig kritik och en vederhäftig diskussion rörande islam och muslimer i allmänhet.
2. Mahmoud Aldebe Säger:
8 september 2007 kl. 18:34
Rör ej din granne!
3. Hans Iwan Bratt Säger:
8 september 2007 kl. 20:53
Till Mahmoud Aldebe
Först vill jag tacka dig för att du kommenterat min blogg. Jag tror på dialog mellan dem som har olika uppfattning i trosfrågor.
Jag har förstått att många, men långt ifrån alla, muslimer känner sig “hotade, kränkta, förlöjligade och utsatta för missaktning” av publiceringen av Vilks teckning. Anledningen till att jag gjorde det är att jag menar att de muslimer som vill inskränka yttrandefriheten angriper något jag sätter mycket stort värde på. Om man sagt att teckningen var löjlig eller något liknande så hade den varit ointressant.
Du kritiserar “politikers krav på att skydda alla konstutställningarna med polisiära medel mot muslimska individer och grupper som planerar besök i konstutställningarna.” Det låter nästan som du hotar oss som värnar yttrandefriheten, men förhoppningsvis missförstår jag dig. Om polisen skyddar utställningar från planerade besök av muslimer så beror det på att man befarar att dessa muslimer ska göra något olagligt. Menar du att dessa muslimer ska få angripa konstutställningarna i strid mot lagen? Det vore väldigt bra om du vill förtydliga dig på denna punkt.
Du bedömer att publiceringen av teckningen bryter mot våra grundlagar. Det tror inte jag. I DN säger Justitiekanslern Göran Lambertz “Det mesta talar för att det inte handlar om ‘hets mot folkgrupp’”. Religiösa symboler har karikerats under lång tid i vårt land. Det vore synnerligen överraskande om det nu skulle bedömas som olagligt.
Ni förväntar er respekt för andra medmänniskor, skriver du. Givetvis respekterar jag er som alla andra människor, men det betyder inte att jag har respekt för Islams värderingar. Dem vill jag ifrågasätta och även kritisera. Jag vill också har rätt att använda satir om jag anser det ett effektivt sätt att driva opinion. Vanligen fungerar satiren dåligt, men i detta fall tycker jag publiceringen var ett bra sätt att demonstrera stödet för yttrandefriheten på.
Du skriver “trampa på oss nya svenska medborgare”. Jag därför understryka på att jag är mycket positiv till invandring till Sverige. Om någon ursvensk religiös eller annan ideologisk rörelse vill inskränka yttrandefriheten så kommer jag säkerligen protestera även mot det. Det är privilegiet att slippa kritik som jag motsätter mig.
Som du kanske sett på min blogg har jag ställt frågor om Islams syn på stening av sexuellt otrogna då flera svenskspråkiga muslimska skribenter publicerat texter som stöder denna form av straff. I ett brev till en muslimsk kvinna har jag ställt fyra frågor (http://hansiwanbratt.wordpress.com/2007/08/07/svar-till-en-muslimsk-kvinna-som-ar-for-dodande-genom-stening/) och är mycket tacksam om du vill besvara dem. Kvinnan har tyvärr inte haft möjlighet att besvara mitt brev än.
Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om fortsatt dialog gärna oss emellan men framför allt mellan personer med sekulära värderingar och muslimer. Det hoppas jag leder fram till att muslimer accepterar de lagar och de kulturella regler som utvecklats i vårt land.
4. Hans Iwan Bratt Säger:
8 september 2007 kl. 21:01
Till Fredrik Bendz
Naturligtvis publicerar jag inte bilden för att den är snygg. Det gör jag för att jag solidariserar mig med Vilks syfte nämligen att värna den konstnärliga friheten och därmed vår allas yttrandefrihet, dvs att man ska FÅ publicera den. Man ska inte bara ha juridisk sätt rätt att publicera den utan även kunna göra det utan att bli mordhotad.
Yttrandefriheten är inte självklar. Den förvägras flertalet människor på vår jord. Denna frihet utgör grunden för demokratin och därmed för människovärdet. Därför anser jag att yttrandefriheten är värd ett engagerat försvar.
Om vi förmår att försvara vår yttrandefrihet har vi också möjlighet att sprida den till andra länder till andra människors fromma.
5. Magnus Holmberg Säger:
10 september 2007 kl. 7:25
Hej!
Yttrandefriheten måste försvaras. Däremot kan yttrandefrihet implicera kränkningsfrihet. Att kränka kan aldrig moraliskt försvaras.
Man får tåla en del saker i sitt liv men detta innebär givetvis inte att kränkningar i vilken form det än må vara är rätt för det.
Lars Vilks skriver på sin hemsida något liknande (minns ej exakt ordalydelsen) “Kränk på så förlorar kränkningen sin kraft”. Han har så fel, så fel!
Mvh/ Magnus
6. Hans Iwan Bratt Säger:
10 september 2007 kl. 15:04
Vi är överens om att yttrandefriheten måste försvaras, vilket rimligen bör innebära du tycker att även den som har en annan moralisk uppfattning än du ändå får publicera sina texter.
Jo, man får tåla åtskilligt här i livet, inkl att det man tycker är viktigt blir angripet. Då tycker man att angriparna har fel, men de har ändå rätt framföra sin felaktiga uppfattning. Som Voltaire påstås ha sagt “Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” (upphovskvinnan var Evelyn Beatrice Hall).
7. Magnus Holmberg Säger:
12 september 2007 kl. 7:58
Enligt yttrandefriheten bör alla ha rätt att framföra sina åsikter. Både teoretisk och empirisk erfarenhet visar för mig att det inte är bra att beskära yttrandefriheten.
Men yttrandefriheten ger utrymme för lögner och kränkningar. Man behöver inte ha mycket kunskap om islam för att inse att framställningen av Muhammed som rondellhund etc.. etc.. uppfattas av muslimer som kränkande.
Det borde således handla om att försvara yttrandefriheten men också det riktiga sättet att bemöta människor som har en tro (eller annat). Jag anser således att Vilks mfl gör fel.
För Vilks handlar det om konst. I ett samhälle där man i hög grad tappat kontakten med det heliga är det svårt att bli uppmärksammad. Konst för Vilks verkar vara att gå emot konventioner och skapa uppmärksamhet. En positiv konsekvens i viss mån är att detta kan leda till en god konsekvens då en dialog mellan sansade människor av olika uppfattningar kan skapas(oansade människor finns det ju på båda sidorna). Dialog ger ökad kunskap om varandra. Men detta mål rättfärdigar inte Vilks medel.
Jag har funderat lite på vad som i konstens namn kan “kränka” eller utmana sekularisterna (dessa är visserligen ingen enhetlig företeelse). Det går ju att göra något likande mot det sekulära samhällets dogmer, speciellt den politiska korrektheten. En sekulär dogm är att abort (innan vecka 22 ska tilläggas)inte är en avlivning av en människa. Ett konstverk kunde göras som på något sätt jämförde aborter med förintelselägren.
Men, och det tycker jag är viktigt att betona, jag tycker inte detta är ett bra medel. och jag hoppas inte att någon nappar på idén. Till skillnad från Vilks tycker jag inte att en dialog bör ta sin början i en kränkning.
Tyvärr är det också så att diskussioner och debatter tar fart när osakligheter, kränkningar etc.. är inblandade. Det är något man märker från undervisning till nationella politiska debatter.
8. Hans Iwan Bratt Säger:
12 september 2007 kl. 8:42
Till Magnus Holmberg
Jag betvivlar inte att vissa muslimer uppfattar publiceringen som kränkande. Men det kan vara rätt att ”kränka”, dvs göra något nedsättande mot det som man själv tycker värderas alltför högt. Det kan göras sakligt och det kan göras ironiskt.
Jag är inte klar över Vilks motivering, men jag har för mig att han sagt att han vill värna konstens gränser eller konstens frihet. Det är inte ett bra motiv för mig. Jag tycker att yttrandefrihet inte ska ha någon koppling alls till ev konstnärlig kvalitet. Däremot är det så att konsten ofta visat vägen för en ökad frihet att uttrycka sig.
Det finns mycket som är kränkande för mig, t.ex. förtryck av människor. Ditt exempel att likställa abort med förintelseläger är relevant antingen den görs i form av ett konstverk eller på annat sätt. Det är i alla fall extremt utmanade för mig. Ett annat exempel på något som jag uppfattar som kränkande är att inskränka min yttrandefrihet.
Jag vill ha en legal gräns för yttrandefrihet när ett yttrande gör att någon eller några känner sig direkt hotade till liv, lem eller egendom. Däremot måste alla yttranden om ideologier vara utan laglig begränsning.
Även om jag förmodligen inte delar Vilks motiv, så anser jag att publiceringen av hunden gör nytta. Den har initierat en viktig diskussion om yttrandefrihet, rättigheter baserade på religiös tro, Sveriges uppgift i den globala byn att verka för demokrati och yttrandefrihet, mm.
9. Magnus Holmberg Säger:
12 september 2007 kl. 9:35
I mina ögon är det inte rätt att kränka någon för att denne har åsikter som de i ens egen tycke värderar för högt. Det vore att utgå för mycket från sin egen livsvärld och i för liten grad söka förståelse med den andre. Respekt och tolerans bygger just på olikheten mellan personer.
Mig veterligen känner jag inte till något radikalt fall där muslimer är ute efter att överdrivet förlöjliga eller kränka kristendomen, dvs själva tron i sig, Gud etc. Detta är emellertid vanligt förkommande här i västerlandet. Däremot beskär man kristnas rätt att praktisera sin tro (och att för övrigt verka i samhället) i många “muslimska länder”. I denna sak skiljer det sig i västerlandet där det , än så länge ska tilläggas, är relativt lätt att få praktisera sin tro.
Jag läste någonstans (i en asiatisk tidning) där, motsvarigheten till Muhammed karikatyrerna, Jesus skrattande framställdes på bild. Detta skulle vara en karikatyr på Jesus. Fattade ingenting!
Jag tycker att Vilks kunde gjort annorlunda i denna fråga. Den rätta vägen hade dock förmodligen inte väckt så stor debatt och diskussioner.
I övrigt är det mycket jag är överens med dig.
Tack för en bra diskussion!
10. Magnus Holmberg Säger:
12 september 2007 kl. 9:35
I mina ögon är det inte rätt att kränka någon för att denne har åsikter som de i ens egen tycke värderar för högt. Det vore att utgå för mycket från sin egen livsvärld och i för liten grad söka förståelse med den andre. Respekt och tolerans bygger just på olikheten mellan personer.
Mig veterligen känner jag inte till något radikalt fall där muslimer är ute efter att överdrivet förlöjliga eller kränka kristendomen, dvs själva tron i sig, Gud etc. Detta är emellertid vanligt förkommande här i västerlandet. Däremot beskär man kristnas rätt att praktisera sin tro (och att för övrigt verka i samhället) i många “muslimska länder”. I denna sak skiljer det sig i västerlandet där det , än så länge ska tilläggas, är relativt lätt att få praktisera sin tro.
Jag läste någonstans (i en asiatisk tidning) där, motsvarigheten till Muhammed karikatyrerna, Jesus skrattande framställdes på bild. Detta skulle vara en karikatyr på Jesus. Fattade ingenting!
Jag tycker att Vilks kunde gjort annorlunda i denna fråga. Den rätta vägen hade dock förmodligen inte väckt så stor debatt och diskussioner.
I övrigt är det mycket jag är överens med dig.
Tack för en bra diskussion!
11. Fredrik Bendz Säger:
12 september 2007 kl. 17:44
Magnus, jag håller inte med dig. Vi måste försvara rätten att kränka - den är helig. Om vi förbjuder allt som är kränkande är det adjöss med både bibeln (kränkande mot homosexuella) och koranen (kränkande mot icke-muslimer). Tänk dig tanken att allt som kan uppfattas som kränkande vore förbjudet. Vad skulle det innebära?
* Förbud mot att säga att statsministern är en skit.
* Förbud mot kritik av politiska partier - det kan ju uppfattas som kränkande av deras medlemmar.
* Förbud mot ALL kritik. Den kan ju uppfattas som kränkande.
Ett sådant samhälle vill då inte JAG leva till. För den som mot förmodan vill leva under sådant förtryck rekommenderar jag att emigrera till Iran eller Saudiarabien.
12. Magnus Holmberg Säger:
13 september 2007 kl. 7:21
Till Fredrik
Mitt resonemang ska betraktas utifrån distinktionen mellan lag och moral. Yttrandefriheten bör skyddas genom lagstiftning. När det gäller kränkningar har jag fört diskussionen inom moralens område och avvisat att kränkningar ska motarbetas vi lagstiftning (nu är det så att detta redan finns i lagstiftningen i ett annat område, nämligen skolan och den nya likabehandlingslagen). Yttrandefrihet ger också kränkningsfrihet. Att kränka är inget som i mina ögon moraliskt kan försvaras. Jag försvarar alltså yttrandefriheten men rättfärdigar inte Vilks i detta fall moraliskt.
Sedan gäller det reflektera över vad som är kränkningar och inte. I fallet Muhammed som rondellhund är många överens om att det rör sig om en kränkning.
Du skriver också adjöss med Bibeln etc.. För den kränker bl.a. homosexuella. Nu är det så att en uttryckt annorlunda åsikt inte i sig är en kränkning. Det handlar om sättet att uttrycka sin annorlunda uppfattning på. Tex har Hans-Ivan Bratt här på forumet i vissa frågor totalt annorlunda uppfattning än jag. Men sättet han framför sina annorlunda åsikter är inte det minsta kränkande för mig . Han skulle, om han ville, kunna göra annorlunda.

Du drar dina slutsatser in absurdum. I mina ögon har du en felaktig grundsyn på fenomenet kränkning. Dessutom får toleransen ingen plats i din världsbild. Tolerans handlar ju just om att tåla den oliktänkandes åsikt och inte att acceptera den. Jag önskar dig inte lycka till i ditt försvar av rätten till kränkning.
.
Rondellhundsprojektet
Ett konstprojekt skiljer sig från mycket annat genom att det är kränkande mot en folkgrupp
Vilks utvärdering av sitt rondellhundprojekt
Rondellhundsprojektet har tvingats ut i ett sprinterlopp som förvandlades till ryckig maraton. Men bara momentant. Kanske det nu har blivit såpass lugnt att det blir möjligt att hinna med allt uppföljningsarbete och att på allvar få musikalen att ta form. Jag arbetade med den sistnämnda saken när jag idag begav mig till Gerlesborgsskolan för att tillsammans med Martin Schibli hålla en kurs om hur man blir samtidskonstnär på 3 dagar. Schibli låter meddela att djurtrenden i samtidskonsten är över och ersatt av barn och större maskiner, gärna lyftkranar. På vägen upp utarbetade jag en del av statsminister Reinfeldts aria “I will whisper in your ears words of dialogue, sweet words of living together etc” . Jag mottar gärna textförslag och det gäller även Sionistvisan av Irans president.
Gerlesborgsskolan spelar en betydande roll i Rondellhundsdramat. Efter den dock relativt blygsamma starten den 20 juli kom sakernas tillstånd att accelerera från mitten av augusti när skolan avvisade mitt bidrag. Och som man igen underströk enbart av säkerhetsskäl.
Med allt större optimism kan jag luta mig emot mitt påstående om att den danska omgången var en tragedi som upprepas i Rondellhundsversion som fars. Och därmed tillgänglig för en livaktig och känslofull debatt. Ett ständigt skapande av bilder, situationer och figurer. Det preliminära resultatet kan också redovisas: Argumenten kring förhållandet mellan tryckfrihet och respekt räcker inte till. Jag väntar på en förbättring. För att hjälpa till med att frambringa nya möjligheter har vi en hel del material som är under utarbetande. Redaktör Göran E. håller i deckarversionen som förmodligen kommer att sakna mordet. Och därjämte hans banbrytande ordbok: Rondellhundsparlören med persongalleri. Musikalen kommer också att kunna lämna gott bidrag.
Jag tackar för alla intressant bidrag som influtit idag. Dessa är en ständig källa till utveckling av projektets kärna: konsten har ännu ett gott stycke kvar för att hinna ikapp materialproduktionen. En del bidrag har jag inte kunnat befria från spamslukaren förrän i kväll. Någon frågade vad jag menade med “oantastlig källa”. I detta sammanhang avses autentisk sådan. Kan ej på allvar ifrågasättas av den ordinarie uppsättningen av debattörer som utgörs av icke-autentiska men kolonialt välmenande västeuropéer.
Den falska van Delft (gårdagens bild) är en kränkning därför att den försöker vara autentisk och därmed är ett bedrägeri.
Det lönar sig i kortsikt att kränka muslimerna, man blir ju berömd internationellt. Det är slutsatsen hos många svenska muslimer som följde denna debatt.

Kommentarer till Rondellhundsprojektet

 Gote
Kommentar av Gote | 2007/10/12 kl. 23:01:45
Efter tre konjak kan man komma på bra saker…
Hur gick det med ordboken? Ett viktigt ord som absolut inte får glömmas bort är det som Vilks nämner i sin text ovan, nämligen RESPEKT
- RESPEKT
När en person säger att han/hon hyser respekt för något, kan man i 99% av fallen utgå från att det är just det han/hon INTE gör. Respekt för något man egentligen inte sympatiserar med och/eller håller med om, är i princip omöjligt om man inte är kulturell maschokist, vilket de flesta människor inte är om man skrapar på ytan.
Förslag till alternativa förhållningssätt:
TERRORBALANS
JÄMNMOD
IGNORANS
LIKGILTIGHET
 js
Kommentar av js | 2007/10/12 kl. 23:35:42
Från ankdammen.
Teckningarna av rondellhundarna handlar om hädelse av en religion. Att häda en religion är inte straffbart i Sverige.
Hädelse, blasfemi, innebär att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt.
Vad är heligt? Vad anser du vara heligt? Vem ska bestämma vad som är heligt?
I dagens Sverige har religionen ingen makt eller inflytande som den engång haft. Utvecklingen har gått mot att vår tro tillhör den privata sfären och att politiken styrs genom demokrati, Religionens helighet har minskat eller anses som mindre viktigt. Vi värdesätter annat.

När någon genom sin konst eller uttalande uttrycker något satiriskt eller kritiskt mot religionen så blir det ofta provocerande för de som har en stark tro. Då uppstår en diskussion där de troende får gå i polemik och försvar sitt. Det har hänt i Sverige vid ett flertal tillfällen, Ecco homo utställningen, pastor Åke Grens uttalande om “homosexuella som en cancersvulst i samhället….”
Det är i detta samhälle och sammanhang som vi får se Lars Vilks provokation med rondellhundsteckningarna.
Det som jag, som icke troende, tycker är märkligt är att etablissemanget nu i detta läge anser att vi inte får kränka, kritisera eller göra satir av just en religion. Medan vi får göra det i andra sammanhang.
Vi ska tydligen inte kritisera en bestämd religion. Vi ska vara tysta och undvika konflikt just nu. Plötsligt är yttrandefriheten “för tillfället” inte värd så mycket.
Det är med bakgrund av detta som jag står på Lars Vilks sida.
Jag är ingen konstnär eller konstvetare. Dock går jag på utställningar och har vid något tillfället köpt konst. När jag har läst eller hört konstkritiker uttalat sig om en konstnärs verk har jag ofta hört uttrycken:
…Hans/hennes konst är provocerande
…Han/hon är kompromisslös
…Han/Hon går sin egen väg
Dessa uttryck uppfattar jag som positiva om konstnären och hans verk.
När det gäller Lars Vilks så blir det plötsligt negativt. Han är provokativ. Det är inte bra!
Det är inte anständigt!
Sedan kan det ställas ut verk där män onanerar och då är det annat som gäller.
Det luktar hyckleri….
Men…
Ja, det är väl bara att erkänna, att jag förstår mig inte på “konstvärden”.
Jag simmar vidare i ankdammen, in i vassen och lägger mig i redet och sluter ögonen..
God natt!
Jag hörde i dagens Rapport på SVT att: “EU-kommissionen vill minska Sveriges offentlighetsprincip.”
Detta är ett hot mot vår yttrandefrihet eller?
Att vara kritisk mot en religion är precis som att vara kritisk mot en ism. Stefan
Kommentar av Stefan | 2007/10/12 kl. 23:46:14
Har jag missförstått Lars eller är det du som är upphovsmannen bakom rondellhundarna?
hoppas på svar
 Nick B
Kommentar av Nick B | 2007/10/12 kl. 23:54:18
I stigande grad har jag förvånats över vilket effektivt insteg som rondellhunden utgjort till det på förhand omöjliga debattämnet muslimer i Sverige. Omöjligt därför att ämnet påbjuder såväl självcensur, som locket på, från medier, politiker och individer.
Det är inte politiskt korrekt att påtala existerande målkonflikter mellan islam och det omgivande sekulariserade samhällets grundsyn. Istället är det politiskt korrekt att låta muslimer komma till tals i medier, att verka för integration samt att förstärka den bild av utanförskap som flitigt odlas av många muslimer själva.
Teckningen Muhammed som rondellhund är förvisso en simpel provokation, men genial ändå, då den utgör ett medium för att provocera fram reaktioner som blottlägger hur problematisk interaktionen mellan delar av islam och det svenska samhället kan vara.
Att ta den mest vördade och ”okränkbara” ikon som finns, för att, i full vetskap om de ytterst allvarsamma följdreaktionerna, placera hans huvud på ett väsen som rondellhunden, där hunden till råga på allt uppfattas som ett orent djur, är totalt hädiskt - och därför humor i sig, för världens icke-auktoritetsbundna existenser, typ en del skandinaver och britter.
Jag kan tillägga att jag på ett personligt plan har brottats med detta problem under snart tio års tid och möjligen hunnit få ett visst perspektiv. Detta är första gången som jag känner att pudelns kärna kan komma att blottläggas, omen bara i små brottstycken, och att det faktiskt finns en möjlighet att formulera och kommunicera några av de tankar som har formats under dessa år.
Det som jag ser som värdefullt med rondellhundsdebatten, är att det ger ett tillfälle att se på verkligheten som den är, inte bara som den beskrivs ovanifrån. Denna innefattar så stora perspektiv att ingen orkar lyfta blicken, utan media och politiker ägnar sig åt at bearbeta små fragment av problemkomplexet. Under årtionden har dessutom alla kritiska inlägg enkelt kunnat motas bort med rasistargumentet, då detta varit socialdemokraternas uttalade strategi. En intressant utveckling är därför den nya linjen där SAP börjar ifrågasätta religiösa friskolors vara eller icke-vara. Just SAP har oerhört stor skuld i sammanhanget, men något säger mig att man nu är i färd med att försöka distansera sig från integrationsproblemet.
Att rörelser som Sverigedemokraterna har vuxit så fort är ett uttryck för att folk i gemen misstror politikernas och medias världsbild, där omfattande självcensur filtrerar bort så gott som all eventuell negativ information, i ett ”välment” försök att kväsa ”rasismen”.
Resultatet blir tyvärr att berättigad debatt uteblir, då de som har tillräcklig klarsyn för att lämna värdefulla bidrag till debatten, också inser att det inte är någon idé att göra sig besvär.
Det finns alltså inga rumsrena företrädare för vanligt folks åsikter, som istället kanaliseras via så kallade ”främlingsfientliga” rörelser. Det blir därmed en enkel sak för maktens män och kvinnor att döda frågan, inte minst därför att media spelar med i detta spel.
Skilj på islam och islam. Islam är en religion, som, liksom kristendomen, gör anspråk på att utgöra den yttersta sanningen. Utövandet kan variera från ytterst sporadiskt till extremt bokstavstroget - de sekuläras skara bör man väl knappast definiera som muslimer längre.
Alla muslimer tror sålunda på en Gud, men alla utövar inte sin religion i enlighet med religionens alla påbud. Eftersom påbuden är väldigt många och hårda - “islam” betyder ordagrant lydnad / underkastelse - är det nog så att de allra flesta muslimer på ett eller annat sätt kompromissar med sin religion. Det finns även djupt troende muslimer som följer alla påbud för egen del, men som ej tvingar sina värderingar på någon annan. Ingen av dessa arketyper behöver hamna i konflikt med den svenska grundsynen, då religionen betraktas som en angelägenhet för individen, precis som den betraktas i den västerländska kulturen.
Skilj på islam och islamism. Islam är religionen, islamism är missionerande islam, där det gäller att vinna så många själar som möjligt till den rätta läran. Sannolikheten för att hitta målkonflikter mellan islamister och det svenska samhällets normer ökar markant, då man i första hand identifierar sig med en större muslimsk gemenskap och även kan alienera sig från det samhälle man lever i. Eftersom man inte identifierar sig med samhället fullt ut, tar man relativt lätt på dess normer och mål. Till exempel gäller detta synen på familjestrukturen och rättigheter och skyldigheter gentemot samhället. Läs t.ex. Amatulllahs inlägg.
Politisk islamism. Med politisk islamism avses en strävan att överordna islam över politiken. Islams principer skall styra lagstiftning och på så sätt genomsyra hela samhället. Strukturen i politisk islam är enkel: sonen kontrollerar systern, mannen kontrollerar familjen, imamen kontrollerar mannen, Allah / högste imamen kontrollerar imamen. En enkel pyramid, alla hierarkiers urmoder, liksom en garant för en avsaknad av samhällsdynamik. Iran är det land som har gått längst, där man har infört en teokrati, som kontrollerar demokratin. Al-Qaida och talibanerna strävar likaså efter politisk hegemoni. I Sverige har den egyptiska rörelsen Islamiska Brödraskapet stort inflytande över moskéerna. Även om man, till skillnad från Al-Qaida, inte är en öppet våldsam rörelse, verkar man i samma tradition, den politiska islamismen. Det långsiktiga målet är att sprida Islams ord, principer och inflytande så mycket det bara går. Idén är att ta vara på varje tillfälle som gives för att gradvis förstärka Islams positioner, kort sagt en reformistisk väg för att nå fram till slutmålet – en islamisk stat.


Extrema politiska islamister talar om ett kalifat, som minst skall rymma alla de länder som någon gång varit under muslimsk överhöghet – och gärna några fler därtill. Bland annat finns det en stoltgrupp som har gjort anspråk på Storbritannien som blivande islamsk stat.
Liksom fransmännen länge definierade sig med fransk moralisk överlägsenhet, men tyvärr också teknologisk efterblivenhet gentemot det förmenta USA, lider arabvärlden av ett liknande komplex gentemot väst, vilket korstågen en gång lagt grunden till.
Kolonialismen, USA:s statskupp i Iran på 50-talet, stödet till Israel på 70-talet (vilket resulterade i OPECs vrede och oljekrisen) Palestinafrågan, de bägge Irak-krigen och Tjetjenien är för många muslimer runt om i världen handfasta bevis för hur muslimska länder trängs undan av västs (inkl. Rysslands) imperialism. Detta innebär att misstro mot väst och revanschism enkelt kan eldas upp, ju mer fattigdom och ju lägre utbildningsgrad, desto lättare. En nutida komponent är att bl.a. Al-Jazeera och internet möjliggör en snabb spridning av nyheter och gemensamma ståndpunkter kan formeras. Den danska Muhammedkrisen visade att vissa imamer medverkade till att tända flamman i såväl Danmark som i Mellanöstern. Man kan till och med tala om ett kampanjande i detta fall.
De som nyligen har demonstrerat mot rondellhunden i Örebro och Uppsala gick, medvetet eller omedvetet, i den politiska islamismens tjänst. De allvarliga männen med skägg vill förstås gärna se ett hädelseförbud mot Muhammed, eftersom han är ofelbar, okränkbar och icke-avbildbar. Denna enkla poäng delas av en stor andel av muslimerna i Sverige och i världen, även de som inte annars utmärker sig i sin islamistiska strävan. Det är alltså särdeles lätt att mobilisera muslimer i Sverige mot denna förolämpning. Reellt sett tror jag dock inte att någon av organisatörerna förväntar sig ett undantag i vår tryckfrihetsförordning. Däremot kan man nog se det som en testballong, en pil som har sänts för att testa vår svenska reaktion.
Demonstrationerna i Örebro och i Uppsala har orkestrerats från lokala moskéer, sannolikt i samråd med partners i länder som Egypten och Syrien mfl. Liksom alla publika rörelser förstår man värdet av publicitet och vad är bättre publicitet än en statsminister som förefaller be om ursäkt i moskéerna och ett uppbåd av ambassadörer som förefaller läxa upp vår veka statsminister. Moskéernas män är män av såväl gudomlig, som världslig, makt, är den bild som förmedlas till målgruppen, invandrade muslimer i förskingringen.
Det handlar ju om att vinna ett själarnas krig och det är just vad brödraskapet / moskéerna är ute efter att göra. Ett bra exempel på arbetsmetodiken är det flitigt använda ordet Islamofobi, ett ord som präntar in medlidande för muslimerna i våra samhällen, skapar sammanhållning i den egna gruppen eftersom det förstärker muslimernas självbild som undanträngda och hotade, samt etiketterar alla typer av meningsmotståndare som ”fober”, dvs sjukligt ogillande.
Tyvärr har det även plockats upp av vilseförda vänster-, miljöpartister och socialdemokrater, som ser det som ett modeord för att vinna sin andel i vårt eget rösternas krig.

Speciellt socialdemokraterna/broderskaparna och brödraskapet/Stockholms moské har haft ett oheligt utbyte av favörer gentemot röster. När en Imam strax innan val offentliggör sin rekommendation på röstsedel, är det många som följer rådet. Att det faktiskt korrumperar demokratins spelregler är det ingen som riktigt tycks ha brytt sig om.
Ytterligare en aspekt är att islam ses som den absoluta sanningen – Guds ord - som absolut inte får ifrågasättas. Religionen är med andra ord på allra största allvar. Den som ifrågasätter eller driver med religionen är antingen ogudaktig eller jude, då dessa redan på Muhammeds tid ägnade sig åt spefullt ifrågasättande av de logiska aspekterna av Koranens berättelser…
Detta kan förstås komma i stark konflikt med en svensk/nordisk/västerländsk tradition, där ifrågasättandet har varit den grundläggande drivkraften för förändring av civilisationen. Vi är från tidiga år skolade att via empiriska försök rationellt komma fram till en åsikt. Detta är vår tradition. Islam har en tradition av inlärning utantill av verser (suror) i Koranen, dvs vidare reflektion är onödig, eftersom detta är Sanningen. Ifrågasättande vore direkt kätterskt. Om man vill dra det till sin spets är detta en trolig förklaringsgrund till varför de västerländska kulturerna har utvecklats så mycket starkare ekonomiskt, teknologiskt och välfärdsmässigt än de muslimska länderna. Islam har ett statiskt perspektiv med fokus på livet bortom detta – Gud bestämmer ändå allt – medan västvärlden/Asien är fullständigt fokuserade på förändring här och nu.
En annan sådan konflikt är att i väst, speciellt i England och de nordiska länderna, finns en satirisk ådra, som en gång spelat roll för omdaningen av våra länder från feodala kungariken, medan satir i strängt tillämpad islam i bästa fall är tecken på begynnande sinnesförvirring.
Intressant är även det omvända resonemang, som tyvärr anförs av såväl många muslimer som svenskar, vilket går ut på att Lars Vilks konstverk, samt publiceringen av detta i Nerikes Allehanda, är provokationer, som rättfärdigar de hemska straff som kommer att drabba dem. Studera gärna videon som ligger på NA:s hemsida, där chefredaktören debatterar med två arga muslimer, vars argumentation faktiskt kan uppfattas som hotfull. Ge oss en ursäkt, eller ta konsekvenserna. Sannolikt hotar de inte med att själva att utföra en bestraffning, men kan inte utesluta att någon annan muslim kommer att följa den, i deras ögon, självklara logiken.
Samma beteende kan studeras från de svenska TV-sändningarna den 11:e september, 2001, där representanter för muslimer hela kvällen beklagade sig för att det egentligen var synd om muslimerna i Sverige, som skulle komma att lida fruktansvärd skada av det skedda. Dock inte ett ord om att det faktiskt var mer synd om amerikanerna i New York, då de ju hade sig själva att skylla, eftersom detta var en logisk följd av deras Mellanösternpolitik. Inte ett allvarligt menat ord till fördömande av dådet kom från dessa muslimska företrädare, istället såg man på den arabiska gatan glädjescener över att muslimernas plågoande äntligen fått sitt straff, som även innefattade stolthet över att muslimer kunnat tillfoga en så mäktig fiende stor skada.
Sammantaget finns det stor anledning att reflektera över islams integration Sverige. För att kunna göra detta på ett meningsfullt sätt bör man företa analysen på olika nivåer. Hädanefter följs en indelning i individ-, familj- och samhällsnivå.
Islam på individens nivå

Islam är förenlig med svensk grundsyn, om religionen förblir en individuell angelägenhet. Live and let live, funkar alltid, överallt. Min egen filosofi, se alltid till individen! Kom ihåg att individerna inom en grupp skiljer sig ofta mer från varandra än stereotyperna i respektive grupp. Den stora majoriteten av muslimerna i Sverige återfinns i denna kategori. Av cirka fyrahundratusen muslimer i Sverige har det uppskattats att hundratusen är religiösa – dock är det tyvärr omöjligt att veta, eftersom statistik saknas / är ej tillförlitlig.
Islam bortom individnivån/familjenivån

Islam är oförenlig med svensk grundsyn, i den stund dess tillämpning överskrider individnivån. Man kan inte tillämpa religionen Islams läror ens på familjenivå, eftersom implikationen av att kvinnan är underställd mannen och systern underställd brodern inte är förenlig med svensk lagstiftning, politiska partiers ambitioner eller allmänpraxis.
Unga kvinnors situation har uppmärksammats i samband med hedersmord, men där det långt vanligare fallet med utfrysning av unga kvinnor som vill leva enligt svensk sed, inte alls har uppmärksammats. Oerhört många ungdomar tvingas leva dubbelliv, för att alls kunna hantera de dubbla värdesystem de exponeras för. Homosexuella ungdomar göre sig heller icke besvär. Islamism är sekterism, i den mån att det handlar om grupptryck, för att undvika avfällingar från den rätta tron. Den välkända symbolen sjalen bör ses i detta perspektiv; den fungerar som en uppfordran gentemot andra systrar: ”denna kvinna lever minsann enligt profetens regler, det gör väl även ni?” Visst kan det finnas många som av fri vilja använder sjalen för att den upplevs som snygg, men testa gärna att vandra runt en moské en fredagskväll i sällskap med en västerländskt klädd kvinna från ett muslimskt land och läs av minspelen

Saken är den att islamistiskt färgade muslimer betraktar svenska kvinnor som föga bättre än slampor, samt svenska män som obegripligt mesiga, eftersom de accepterar att kvinnor, systrar och barn alkoholpåverkade ränner runt på stan, iförda minimala kläder. I en förort till Stockholm har jag till min häpnad bevittnat hur en ung muslimsk tjej i överlägsen ton uppmanat en i mina ögon högst anständigt klädd svensk ung kvinna att ”sätta på sig kläder”. I en park i Bryssel bevittnade jag redan 1989 hur en grupp totalt respektlösa arabiska småpojkar kastade sten mot solbadande svenskor. Förorter i Frankrikes storstäder Paris och Lyon, som hyser hög andel andra generationens invandrare, har blivit laglösa områden, där man intressant nog tillämpar en förvriden islamistisk syn på bl.a. områdets kvinnor – de tillhör de dominerande männen (se ”Ni putes, ni soumises”).


Tyvärr verkar det ju som om bl.a. Rosengård hamnat i händerna på gängbildningar med autonoma tendenser, en utmärkt grogrund för sekterism / islamism.
Ett annat intressant fall är Islams regel att vid giftermål mellan en svensk och en muslim, kräva att icke-muslimen konverterar till Islam, för att giftermålet skall accepteras. Den, vars tilltänkte inte vill / kan konvertera, råkar i klammeri med hela sin familj. Få är starka nog att stå på sig, då Islam inte uppmuntrar upproriska tendenser hos kvinnor. Systemet är helt konstruerat för att styra bort från ”felaktiga” beslut. Intressant nog brukar det sällan orsaka problem om konvertiten är en kvinna, medan många imamer vägrar befatta sig med en man. Tankemönstret är att mannen kommer att avgöra huruvida barnet blir muslim eller inte. En icke-muslimsk make innebär per definition en själ mindre att räkna in. Eller mer rättframt: ”Vi tar gärna era kvinnor, men våra kommer ni inte åt.”
Kvinnorna är ändå de stora vinnarna i Sverige, medan männen ofta hamnar i något slags limbo, med oklar position på arbetsmarknaden, samtidigt som auktoriteten hemma gradvis urholkas. Många muslimska män väljer hellre att hämta en kvinna från hemlandet, än en kvinna som har levt ett tag i Sverige, då den nya kvinnan inte direkt inser sina nya rättigheter.
Allt detta står i motsättning till idéerna om det öppna samhället, religionsfrihet, jämlikhet och integration, vilken omhuldas av svenska politiker och massmedia, samtidigt som idén om det motsatta, påtvingad segregation, indignerat förfäktats av mången god muslim.
Eftersom det svenska samhället inte sänder signaler om hur saker och ting bör förhålla sig, lämnar vi fritt spelrum för alla dessa typer av beteendemönster. Vi bör alltså räkna med att de förekommer över hela spektralt.
Islam på samhällsnivå… debatten utvecklades för att bli en allmändebatt om islam och muslimer i Sverige. Alltså att sätta de i Focus.. följa med…
Immigration
Immigrationen från muslimska länder har inte varit konstant över tiden. Olika nationaliteter har olika särdrag. Tidiga immigranter har av naturliga skäl inte kunnat vara särskilt religiösa i avsaknad av en religiös infrastruktur. I regel var det unga människor som kom hit, med större anpassningsförmåga än äldre. Turkar började komma redan på 60-talet och har en mer sekulär inställning till religionen i förhållande till samhället. Under 70- och 80-talen kom t.ex. många iranier, som flydde från islam i Iran. Många iranier var kristna, välutbildade stadsbor, som utan problem har kunnat assimileras, liksom Bosnien-muslimerna som kom på 90-talet och redan var vana Européer.
I takt med att moskéer har byggts ut, att anhöriginvandring ökar, vilket ökar trycket på unga att leva enligt det gamla landets normer, ökad immigration från landsbygd, liksom från islams kärnområden (t.ex. Irak och Somalia ), har det dels blivit lättare att vara muslim, dels att idka islamisk politik i det svenska mediala och politiska rummet.
En hel del nutida muslimska immigranter bär med sig en misstro, eller t.o.m. hyser förakt för de västerländska idealen, så det är i utgångsläget inte lätt med vare sig social integration eller att komma in på arbetsmarknaden.

Socialutsatthet
Utan sociala referenser är det svårt för de flesta svenskar att slå sig in i yrken som ger karriärmässiga möjligheter. Eftersom de flesta nya immigranter inte heller uppbär hett eftersökta kompetenser i”jobless growth samhället”, erbjuds arbeten huvudsakligen i service- eller lågstatusyrken. Många är de städare, taxichaufförer, diskare och pizzabagare som ej härstammar från Sverige. Många är de som huvudsakligen försörjer sig via det svenska välfärdssystemet, många är de som därför har anvisats lägenhet i städernas förorter. Samt många är de som gärna känner tryggheten i att bo nära sina egna landsmän och därför har valt att flytta till sådana områden. Friheten att själv fatta beslut äger man formellt, men friheten att flytta har man inte i praktiken, om man ej är förankrad på arbetsmarknaden. Inte ens för svenskar, förankrade på arbetsmarknaden, finns ju möjligheten att flytta vart man helst skulle vilja, inte med dagens fastighetspriser, uppblåsta av en superkonjunktur.
Främlingsfientlighet beror på just denna utsatta folkgrupp, alltså muslimerna!
Den ofta anförda segregationen har därför inte det rasistiska ursprung, som i allt högre tonfall hävdas av såväl enskilda, som av företrädare för muslimska organisationer. Den är i hög grad resultat av en social isolering på ekonomisk grund, samt en självvald segregering på sociokulturell, språklig och religiös grund.
Jag slås av dikotomin i att muslimernas företrädare å ena sidan hävdar utanförskap i samband med frågor om arbetslöshet och bidrag, men samtidigt kämpar med näbbar och klor för rätten till religiösa friskolor, som är det ultimata exemplet på självvald segregering.
Integrationsministern Nyamko Sabuni blir ju glad att läsa vad man säger om muslimska skolor.
Det främsta skälet till att sätta barnen i en muslimsk friskola är att skydda dem från dåliga influenser från det övriga samhället. Känns det igen? Självklart, alla föräldrar tänker så. Men med tanke på de idéer som lär stå på menyn, ställer jag mig frågande till i vilken mån detta gagnar det svenska samhället. Den svenska skattebetalaren har föga intresse av att bekosta en utbildning som bidrar till en spridning av islamisk sekterism i samhället. Även om skolorna formellt uppfyller alla krav från Skolverket, är det ytterst svårt att få ett grepp om de attityder som skapas i resp. skola. Det är egentligen dessa attityder som är essensen av skolgången och risken finns att vi värper ett ägg, som visar sig innehålla en gökunge. En mildare vinkling är att dessa ungdomar skall lära sig färdigheter som behövs för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, snarare än att traggla religion. För bättre förståelse rekommenderar jag en titt på ”Dokument inifrån” från 2003, av den beundransvärda journalisten Evin Rubar.
Sprungen ur en i mitt tycke missriktad välvilja gentemot minoriteten muslimer, där man felaktigt utgår från att moskéns män representerar alla människor av muslimsk härkomst, ges alltför stort utrymme i media och i politiken för att framföra rent islamistiska ståndpunkter ( ofta kretsande kring islamofobi, de utsatta och utstötta muslimerna, respekten för muslimska symboler, försvar av muslimska friskolor, pro- Palestina / anti-USA, USA ut ur Irak, etc.. ).

Politiska poäng, att fiska i grumligt vatten!
Politikerna spelar sin roll i detta spel, där de aldrig skulle komma på tanken att öppet utmana den liberala idén om det öppna samhället, därför att den bekräftar oss själva som ett land med hög internationell svansföring. Därför accepterar man, ironiskt nog, att umgås med krafter som synbart verkar i en demokratisk inramning, men vars ursprung är något helt annat och vars målsättning i själva verket kan stå i konflikt med hela den liberala ursprungsidén.
Tyvärr uppmärksammas inte de praktiska aspekterna av islam av svenska politiker, annat än i små propagandistiska snuttar. Varje TV-kanal med självaktning gör gärna ett trivsamt inslag om hur man beter sig vid ett moskébesök under Ramadan och varje politiker med självaktning vill gärna vara med i denna mediala uppmärksamhet.
Mona, iförd sjal, låtit sig fotograferas i Stockholms Moské!
Minns när Mona Sahlin i meder friade till liberala svenskar/sekulära muslimer och fällde sina tårar över Fadime, samt dyrt och heligt lovade att detta aldrig skulle få ske igen (inte för att man sedan avsatte några resurser för att hjälpa utsatta kvinnor av muslimskt ursprung).
Ett halvår tidigare hade Mona, iförd sjal, låtit sig fotograferas i Stockholms Moské. Man kan utgå från att Fadimes livsval inte stod i samklang med den syn som förmedlas av moskéns män. Att Mona dessutom framträdde i sjal accentuerade hennes samröre med moskéns män. Nu har förstås konsistens aldrig varit hennes allra starkaste gren.
För vad står egentligen moskéns män och kvinnor för egentligen? Med tanke på att det finns ett antal grenar av det muslimska trädet representerat i Sverige, och varje moské befolkas av ett antal imamer med varierande bakgrund, så är förstås svaret: lite allt möjligt.
Tyvärr centreras all uppmärksamhet till ett fåtal individer vid Stockholms moské och Sveriges muslimska råd. Denna tillåts spela rollen som företrädare för Sveriges samtliga invandrare från muslimska länder, alltså även för de som är helt sekulära.
Här fiskar man i grumligt vatten för att nå politiska poäng mot sina politiska motståndare som styr Landet Iran idag, så tolkas iraniernas hets mot religiös islam i samhället. Man förfalskar sanningen för att hålla ögonen på sig själva. Det är just de som demonstrerar mot islam med dolda ansikte, för att rasister ska ha skulden och stämningen bli hetsande.. Det är många bilder på vackra iranska och kurdiska ögon fotograferas i många antiislam manifestationer. Det betyder inte att främlingsfientliga grupper är oskyldiga, nej, men de utnyttjas för andras politiska intressen, tycker vi alltså.Angrepp på muslimska företrädare i Sverige med invandrarbakgrund!
De har full access till media och beter sig i allt högre grad som en) är ilobbygrupp med politiska ambitioner. För dessa moskéns män (och kvinna lika hög grad politiker som religiösa företrädare.
På deras agenda står att flytta fram islams positioner så långt det någonsin går, dvs att medelst små steg röra sig i riktning mot utövande av politisk islam i Sverige. Ett första steg är att bli erkänd som företrädare för alla muslimer (legitim förhandlingspart i ”organisations- Sverige”). Ju fler nya immigranter, desto mer gagnar det moskéns män, eftersom dagens invandring kommer från islams kärna. Positiv särbehandling är första steget på vägen, t.ex. rätten till egna helgdagar och eget skolväsende. Längre fram på agendan ligger alternativ lagstiftning, t.ex. tillåtelse för månggifte, för att möjliggöra ett liv i ett parallellt islamiskt universum i Sverige.
Det finns stor anledning att tro att dubbla budskap sänds ut från moskén, ett till svenska politiker och media, där integrationssträvandena poängteras; ett annat till de religiösa, där islams budskap förmedlas på traditionellt sätt. Ofta kommer imamer från Saudiarabien på besök, varför det inte är moskéns talesmän som predikar. Eftersom predikan hålls på arabiska är det inte alldeles lätt att förhålla sig till de budskap som sänds ut. Trots en eller annan passus är det sannolikt inte i de större moskéerna som en radikalisering (Al-qaidaisering) sker, men däremot utgör såklart dessa moskéer utmärkta kontaktpunkter även för dessa element.
Personligt angrepp!
Ett inte så litet frågetecken uppstod därför när det visade sig att dottern till ordföranden i Sveriges muslimska råd, Helena Benaouda, tillfångatagits vid gränstrakterna till Somalia, enligt egen utsago på turistresa, mitt under brinnande krig, där islamister utgör ena parten.

Det behovs en granskning av islam i Sverige!
Att svensk media totalt har avstått från att granska denna uppseendeväckande incident, som varje motsvarande svensk makthavare skulle ha fått upptryckt i ansiktet dagligen, är en god indikation för hur pressen utövar sin positiva särbehandling i praktiken.
Offentligt behövt, många frågor!
Aldrig någonsin heller har moskéns män och kvinnor förhållet sig till bl.a. utfrysning av unga kvinnor som metod, attitydfrågor kring homosexuella och ungdomars frihet, krav på konvertering av svenskar/svenskor, synen på Sverige som ett stort utbud av rättigheter, men få eller inga skyldigheter, bristen på respekt för de ursprungliga invånarnas livsföring, motståndet mot abort m.m.


Politisk islam som hot mot västerlandet!
Politisk islam borde falla på sin egen orimlighet vid första anblicken för varje svensk, vare sig man är invandrad eller ej. Tyvärr är det alltför få som förstår djupet i frågan och därför genast avfärdar debatten med enkla argument såsom: ”jobbig”, ”högerextrem” eller ”islamofobiska”.
Vad varje svensk individ och politiker borde göra är att avsätta tid för att lyssna på röster som Ayaan Hirshi Ali, Dilsha Demirbag och Flemming Rose, vars argument går ut på att vi måste försvara grundläggande värderingar som individens frihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Den senare friheten innefattar specifikt även rätten till att inte vara religiös.

Varför ska vi se allt med västerländskt öga?
Vad anbelangar frågan om vilken jurisdiktion som skall gälla, måste det tydligt klargöras att det är svensk tradition som skall ha tolkningsföreträde vid de målkonflikter som kan uppstå.

Om detta mot förmodan skulle visa sig omöjligt, får väl svenska folket ta sig en funderare kring huruvida den svenska integrationspolitiken är den optimala för landet eller ej, samt välja företrädare som förespeglas kunna angripa problemet på ett rationellt sätt.
Det är definitivt inte rationellt att ha en politik som i förlängningen resulterar i att ett stort antal människor förblir bidragsberoende och marginaliserade, vilket dessutom gör att de enklare radikaliseras, om de utsätts för den typen av påverkan.
Det bästa sättet att integrera människor är byggande av broar, i motsats till skapande av etniska och religiösa enklaver. Brobygge kräver dock konstruktiva lösningar, från två villiga parter. Den viktigaste frågan av dem alla har dock redan ställts, av paneldeltagaren i Janne Josefssons överraskande självrannsakande version av Uppdrag granskning, Muhammed från Rosengård. Den lyder: ”Vad vill vi svenskar egentligen ha alla våra invandrare till?”
Det är mycket intressant att följa debatten om oss muslimer. Vi utvecklas positivt och på rättsätt. Med denna interna utredning visar vi ett nytt sätt att hantera känsliga frågor, utan att använda våld mot andra. Denna bild av islam och muslimer borde analyseras med godvilja av alla forskare i ämnet islam och muslimer. Det är första gången skriver vi egen utredning från vårt perspektiv och hoppas att den leder till flera utredningar.
Här kommer ytligare bidrag i frågan som borde vara med tycker vi.Till slut ett bidrag till debatten huruvida Lars Vilks agerande varit rumsrent eller ej. Lars.
Du hade all rätt.
Du gjorde aj så fel.
Men det blev ändå ganska så rätt.
I all välmening alltså,
Nick B (pseudonym för Viktoria Benedictsson (av säkerhets- (och integritets-) skäl))
nick_b@mail.com
 elsa
Kommentar av elsa | 2007/10/13 kl. 00:18:10
Nick B, Tack för den bästa analysen av hela denna debatt jag har läst. Mycket imponerad. Elsa
 js
Kommentar av js | 2007/10/13 kl. 00:19:02
Till Stefan:
Svaret har du redan i mitt tidigare inlägg: “Jag är ingen konstnär eller konstvetare”
Till: Nick B.
Bra! En rak och tydlig beskrivning av tillståndet i vår ankdamm: Sverige.
 Stefan
Kommentar av Stefan | 2007/10/13 kl. 00:26:18
Jag frågade Lars!
 js
Kommentar av js | 2007/10/13 kl. 00:28:21
Till Göran E.
Du tar väl med något om Nick Bs inlägg i din krönika?
 ln
Kommentar av ln | 2007/10/13 kl. 07:53:04
Idag är Lars Vilks på tapeten igen på *Gates of Vienna* - och tur är kanske det!
Du följer väl med i flödet, Lars?
KANSKE BÖR DU BYTA NATTBOSTAD!
- - - - -
utdrag:
CNN = Caliphate Now Network.
How did CNN know where Vilks was, even in a general way?
Does Vilks know he was being filmed as he moved to his no longer safe house?
Does Vilks know this has been broadcast?
CNN did a segment on Lars Vilks; they even interviewed the MUSLIM woman calling for his death. He had a death threat phone call portrayed in the segment.
Now here’s the dreadful part, when you consider Google satellite maps:
They show him walking along the path to his SAFE HOUSE, “going over fences and through backyards” All along the way they are showing fences, particular fences, some with large planters, so easily identifiable right there.
But then they go even further: they show the front of the house, the door, and the light fixture. It’s a fairly wide shot of the front of the SAFE HOUSE, I’d estimate at a minimum ten feet of it. So those wanting to murder him know the colors of paint and even the style of the window, light fixture and door.
I am sure this will be broadcast on CNN International. Wolf Blitzer said they would follow up on the story. It was on during the 7PM [EDT] hour.
By the way, they reported that this artist makes fun of all religions and has portrayed Jesus as a paedophile. WOW! Where are the CHRISTIANISTS’ DEATH THREATS?
- - -
http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/10/outing-lars-vilks.html
 jazz
Kommentar av jazz | 2007/10/13 kl. 08:36:03
Till Nick N
Hatten av för en grundlig och balanserad analys. Förstår dock inte din slutkläm “Du gjorde aj så fel.” Vad menar du en konstnär skall och inte skall göra?
Mvh Jazz
 jazz
Kommentar av jazz | 2007/10/13 kl. 08:37:38
Till Nick B (ursäkta skrivfelet i förra kommentaren)
Hatten av för en grundlig och balanserad analys. Förstår dock inte din slutkläm “Du gjorde aj så fel.” Vad menar du en konstnär skall och inte skall göra?
Mvh Jazz
 Peppe
Kommentar av Peppe | 2007/10/13 kl. 10:50:46
Du skriver lika luddigt och otydligt som du tecknar Iallafall i mina ögon sett.
Jag är väl kanske för obildad och dum för att förstå det du sysslar med? Det är många svåra och fina ord, framförallt många, men jag fattar inte. Hjälp mig gärna på traven, förklara så att jag förstår. Förklara dina syften på ett KORTFATTAT och för mig begripligt sätt.
 mellis
Kommentar av mellis | 2007/10/13 kl. 11:13:36
Peppe,
Hahaha, syftet är att stimulera och uppmuntra våra i allmänhet alltför små hjärnor. Dock blir då en och annan av oss lite överstimulerad. I sådant fall bortfaller behovet av att få eventuella syften förklarade.
 Joanna
Kommentar av Joanna | 2007/10/13 kl. 11:28:07
Det finns en utbredd uppfattning om att en text alltid ska förstås, Men den måste också kunna göra jobbet som poesi där läsaren interagerar och bygger något mer vidlyftigt. Inbyggd dynamik är i princip alltid rätt, särskilt om den får med sig fler på resan.
Att texter också är poesi bevisas av att den oftast är föränderlig vid en andra genomläsning, och särskilt om tid förflutet, och världen, eller bilder av världen förändrats.
 Håkan
Kommentar av Håkan | 2007/10/13 kl. 12:06:30
Till Nick B
MYCKET bra skrivet. Genomtänkt, analyserande, framåtblickande.
Det som förbryllar är att så många kloka tankar framförs under pseudonym med hänsvisning till säkerhets- och integritetsskäl. Mycket illavarslande!
 js
Kommentar av js | 2007/10/13 kl. 12:16:33
Lite funderingar kring Nick B. tidigare inlägg.
Vårt öppna samhäller bygger på en sorts överenskommelse att staten inte ställer krav på minoriteter som utövar sin tro och kultur i den privata sfären och att då minoriteten i gengäld inte kräver av staten att den ska anamma deras sedvänjor eller blunda när värderingarna krockar.
Som läget är nu så ställer vissa grupper krav på att staten ska göra inskränkning och att en del andra grupper villa att vi ska blunda där värderingarna krockar. Det som vi kallar för självcensur.
Är vi på väg att själva avstå från vår frihet som våra förfäder har kämpat för? Det som de genom sin kamp har uppnått.
Har Vänstern och socialdemokraterna har glömt sin historia? Deras radikalism har förbytts till konservatism eller……?.
 stefan peterson
Kommentar av stefan peterson | 2007/10/13 kl. 12:26:16
Lars, en ny innebörd av ordet ”kränkning” ?
”Den falska van Delft (gårdagens bild) är en kränkning därför att den försöker vara autentisk och därmed är ett bedrägeri”.
Ett bedrägeri en större kränkning än en provokation ?
Menar du att en falsk tavla skulle vara mer kränkande än en äkta ?
En falsk rondellhund mer kränkande än en äkta rundøringsjykke ?
En falsk muslim skulle därmed känna sig mer kränkt än en äkta muslim ?
Men OM nu konstnären ifråga bara ville göra en vacker ”hyllning” till Vermeer van Delft ?
Sluta snacka om bilder i termer som ”kränkande”, bilden i sig är helt neutral.
Åter igen det är bara i betraktarens egna huvud som upplevelsen ”kränkande” kan uppstå.
Men det behövs kanske ibland (oftast) lite hjälp utifrån för att förstå ATT DEN ÄR ………?
Anser Du, att denna ”falska” Vermeer är så kränkande, att den inte skulle fått visas offentligt ?
Då hade vi ju inte haft mycket att snacka om, då hade det väl varit helt o.k att censurera även dina Muhammed hundar, eller ?
Tycker nog att den skiljer sig tillräckligt mycket från ”originalet” för att den skall kunna anses som en ”äkta” hyllning/provokation av Vermeer van Delft. Med eller utan signatur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_VermeerOm du vidhåller att bilder/målningar i sig själva kan vara kränkande, då anser jag nog att den äkta ”barnpornografiska” Vermeer är mer kränkande, i vart fall är den tveksam om den nya”Anpassade” lagstiftningen kommer tillstånd. Då blir den absolut förbjuden, att titta på av ”moral censuren”. Det vore MYCKET värre än en liten förfalskning av en gammal 1600 tals målare.
Men som ett bidrag till att förminska ordet ”kränkning” så har du nu lyckats ännu en gång.
 Peppe
Kommentar av Peppe | 2007/10/13 kl. 12:26:55
js,
“Det som jag, som icke troende, tycker är märkligt är att etablissemanget nu i detta läge anser att vi inte får kränka, kritisera eller göra satir av just en religion. Medan vi får göra det i andra sammanhang”.
Man får provocera. Lars Vilks får enligt lag lov att rita Mohammed som rondellhund. Han får enligt lag kränka en hel religion. Han har rätten på sin sida och jag hoppas det förblir så. Men även om man har rätten att göra detta och mycket annat så har man också ett ansvar för det man uttrycker och en frihet att avstå. Man måste inte provocera fram hat (för egen vinnings skull?). Det går att avstå. Det går faktiskt att avstå från att kränka andra människor.
Kanske finns det andra metoder för att uppnå sina syften, vilka de nu är?
 Islamofob
Kommentar av Islamofob | 2007/10/13 kl. 13:10:13
Abbas går igen!
Det gläder mig!
Kära Okysste Abbas!
Du ska veta att jag har saknat dig oerhört på den här tråden! Ingen kunde riktigt uppfylla tomrummet efter dig! (Dussindebattören Fredrikzon fick ersätta dig i brist på bättre)!
Vad de än säger så är vi såta vänner, DU och JAG,… En sista dag….
Du skriver om mig: “Ditt problem är just att du hakat upp dig på islam”!
- Abbas Älskling, detta är inte något problem alls! Du behöver inte oroa dig det minsta!
Återigen
Välkommen tillbaks och det menar jag av hela hjärtat!
Många islamofobiska Hälsningar!
 stefan peterson
Kommentar av stefan peterson | 2007/10/13 kl. 13:16:03
Peppe
Det går ju även att avstå från att känna sig kränkt.
liksom det går att avstå från att hata.
 Islamofob
Kommentar av Islamofob | 2007/10/13 kl. 13:32:05
Okysste Elin!
“alla som har en avvikande åsikt jagas bort av forummobben. Hårt och skoningslöst jagas de bort av forumets extremister”.
- Som en av forumets värsta extremister vill jag tacka för KOMPLIMANGEN!
Visst! Jag är hård , jag är skoningslös och jag jagar bort alla BB (barbarbeskyddare) och FK (femtekolonnare) både här och där!
Men kom ihåg en sak: Jag jagar inte bort dem med svärd utan med ARGUMENT!
Om vår demokrati och frihet kompromissar jag aldrig!
Duger inte detta åt dig, ta första bästa kamel och stick dit ingenting växer!
En islamofobisk kram!!!
 mellis
Kommentar av mellis | 2007/10/13 kl. 14:43:33
Om ens religion är så beskaffad att man blir mordisk om någon drar några pennstreck på ett papper och påstår att det föreställer Muhammed kanske det kunde vara dags att överge eller reformera den religionen?
 stefan peterson
Kommentar av stefan peterson | 2007/10/13 kl. 14:56:32
Hej Lars
Några bidrag till konstprojektet
Storsvenskt kränkande
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Badande_kullor_av_Anders_Zorn_1906.jpg
(den kränkta, hittade tyvärr ingen bild på den kränkande målningen)
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article213744.ab
Bidrag till ljudbilden i musikalen, välj den som passar bäst in i handlingen.

(Den censurerade versionen)
http://youtube.com/watch?v=afuJnsWRkwE&mode=related&search=elvis%20presley%20hound%20dog
(Den ocensurerade versionen)
http://youtube.com/watch?v=HGq1MRPDO6I&mode=related&search=elvis%20presley%20hound%20dog
(Den kränkande/hyllande versionen)
http://youtube.com/watch?v=CkYivbzOy_Q&mode=related&search=
(original versionen ?)
http://www.youtube.com/watch?v=Rmo5RWgOKIY
bidrag till Görans parlör
du vill men får inte
Censur = Kränkande lagstiftning / Harmoniserad och Anpassad frihet
du vill men törs inte
Självcensur = Hemma snickrad lagstiftning / egen begränsad frihet
 stefan peterson
Kommentar av stefan peterson | 2007/10/13 kl. 15:24:04
Förlåt Lars, det blev visst lite fel
här kommer riginal versionen
http://www.youtube.com/watch?v=xcK6Ct22Y8A
samt
(The true roundabout version by W Disney)
http://www.youtube.com/watch?v=xOTerQ2fdSk&mode=related&search=
versionen
 Nick B
Kommentar av Nick B | 2007/10/13 kl. 15:31:27
Till js, Jazz, Håkan, elsa mfl.
Tack för er positiva feed- back! Har burit detta frö inom mig länge, men har aldrig funnit något gensvar för mina funderingar.
Jag är inte sverigedemokrat, om någon nu skulle vilja hävda det , fortsatt hysch-hysch-politik
Vad gäller frågan om pseudonym, så är det väl en lite lätt skämtsam anspelning på hela kontexten, men även lite allvarsam, då det verkligen inte är opportunt i dagens Sverige att hävda dessa ståndpunkter.

Det är faktiskt möjligheten till diskussion som jag ser som det “högre syftet” med hela detta rondellhundsprojekt - medvetet, eller omedvetet. Och nej, jag är inte sverigedemokrat, om någon nu skulle vilja hävda det .
Mitt motiv att skriva är att vi under mycket lång tid har byggt upp en inte oproblematisk situation i Sverige, där vi har tvingats att avstå all slags diskussion, då politiker, media och den potentiellt inflytelserika medelklassen varit ointresserad av dessa frågor. De som har tvingats konfrontera immigrationspolitikens baksida är en grupp av svenskar där många är eller känner sig potentiellt marginaliserade. Får man då inte diskutera frågan, så uppstår förstås missnöje.
En aspekt av vår immigrationspolitik är att systemet idag lockar hit människor från all världens hörn, där löften om bidrag och ett modernt leverne kortsiktigt är som manna från himlen, men långsiktigt är förgörande, ju längre tid man spenderar i marginalen i en förort till någon storstad. När människan hamnar i ett tillstånd av hopplöshet, bryts man sakta ned eller utvecklar extrema sidor av sig själv. Exempel på dessa är kriminalitet, revanschism, eller varför inte sekterism, vilka alla på ett eller annat sätt är ägnade att ingjuta hopp i den enskilda människan.
En annan aspekt är att kalaset bekostas av staten, dvs den svenska skattebetalaren, vilket i sin tur är mycket ineffektivt i en allt mer konkurrensutsatt värld och där t.ex. framtida pensioner, försvar och sociala förmåner ständigt vägs mot varandra. Kostnaden av vår immigrationspolitik är minst en multipel av 10talsmiljardersklassen, medans intäkterna uppgår till de som genereras i form av skatter och tillgång till arbetskraft. Kan vi inte påvisa att den senare kategorin överstiger den förra, så återstår egentligen inget annat än utrikespolitiska vinster och humanpolitiska skäl för att motivera den förda politiken.
Som jag kan se det producerar idag systemet en hel massa förlorare och väldigt få direkta vinnare, medan de långsiktiga vinsterna är en aning obskyra, då all slags forskning i detta område har omgivits med stort hysch-hysch. Hatten av för den politiker som med öppet sinne vågar sig på att beträda denna minfyllda stig. Framförallt tror jag att de största vinnarna på att få igång en öppen saklig debatt, följt av konkreta åtgärder för att rätta till problemen, är invandrare som redan befinner sig inom landets gränser. Likaså tror jag att de största förlorarna av en fortsatt hysch-hysch-politik i förlängningen kommer att bli samma grupp av invandrare.
Politisk islamism, vad är det?
I denna kontext utgör förstås politisk islamism en försvårande omständighet, då den verkar för ytterligare segregering av en redan segregerad grupp. Konsekvensen av att låta den politiska islamismen växa till sig i Sverige kan bara bli att vi får en polemiserad debatt, där konstruktiva inslag kommer att lysa med sin frånvaro. Istället kommer vi att få höra oändliga litanior om hur illa Sverige och väst behandlar de stackars utfrysta muslimerna, därför att detta är precis vad islamismen kräver för att frodas. Fattigdom, okunskap och utanförskap. Som myt eller i realiteten.


Vad gäller frågan från Jazz, vad jag avser med stycket där “du gjorde aj så fel” ingår, så tänkte jag (omän lite luddigt uttryckt ) att Lars:

1. Det är din grundlagsskyddade rätt som konstnär att ställa ut din teckning, liksom det är i linje med svensk tradition att en konstnär kan utmana och provocera i vilka tabubelagda ämnen som helst.

2. Att publicera teckningen Muhammed som hund är aj så fel, eftersom provokationen är så hädisk som den någonsin kan bli, speciellt när reaktionerna backas upp av 1,4 miljarder människors vrede. Jag anser ändå att du som konstnär är i din fulla rätt att provocera - du vinner ej popularitetspoäng och det uppfattas som fel av vissa och osmart av andra. Att du skall erhålla någon form av hot för din teckning är kategoriskt fel. Att kräva en ursäkt för att du utför dit värv som konstnär är likaledes fel - givet vårt svenska tolkningsföreträde, som givetvis skall hävdas med emfas i Sverige.
3. Teckningen katalyserade en debatt som är välbehövlig, och förhoppningsvis utgör ett embryo till en fortsättning.
Till slut, angående js kommentar ovan.
Det är precis förhållandet mellan staten/samhället och enskilda minoriteter som vi måste få upp en diskussion kring. Respekten för minoriteten får under inga omständigheter bli kontraproduktiv för samhället. Att helt sopa frågan under mattan av bekvämlighet idag är den sämsta av alla lösningar på lång sikt.
Med vänlig hälsning
Nick B
 stefan peterson
Kommentar av stefan peterson | 2007/10/13 kl. 15:58:43
till sist Lars en version som illustrerar tesen att:
Att ta del av en “förfalskning” av en” förfalskning” av ett “original”
kan i bland vara minst lika givande som originalet
det ultimata “kränkandet”?
http://www.youtube.com/watch?v=TYctbbWWzzo&mode=related&search=johnny%20cash%20elvis%20impersonator
 Joanna
Kommentar av Joanna | 2007/10/13 kl. 18:27:24
Nick B, dina utmärkt klarsynta och välformulerade texter här ovan tycker jag solkas en aning av att du inte kan låta bli att tala om att du inte är Sverigedemokrat. Kanske är du inte heller gårdfarihandlare, bagare, kannibal eller kamikazepilot.
Måste en text auktoriseras och läggas tillrätta - kan inte tankarna och uttrycken få slippa kategorisering och värderas på egna meriter?
Det är genom den tvångsmässiga sorteringen och etiketteringen som de goda samtalen tappar tempo eller helt upphör. Rädslan att hamna i ett fack skrämmer alldeles för många goda krafter till tystnad.
Så där kan vi inte ha det.
 mellis
Kommentar av mellis | 2007/10/13 kl. 19:11:33
I länken nedan finns intervjun med Lars på CNN. Klicka på bilden på Lars. Före intervjun kommer olika slags cnn-reklam i en halvminut.
http://search.cnn.com/search?query=Stop%20Al%20Qaeda&type=video&sortBy=date&intl=false
 stefan peterson
Kommentar av stefan peterson | 2007/10/13 kl. 19:24:03
Åter igen lite missar i överföringen till bloggen, bokstäver som försvinner
beror inte bara på att jag var så f……t dålig i skolan med stavningen.
skall naturligtvis vara “original versionen” “Förfalskningar” “original” “ultimata Kränkandet” mm
 mellis
Kommentar av mellis | 2007/10/13 kl. 19:25:56
Det är förresten jag och inte CNN som gett länken rubriken Stop Al Qaeda. Om någon undrar …
 Göran E
Kommentar av Göran E | 2007/10/13 kl. 19:42:36
js:
Jag uppskattar förstås Nick B:s välformulerade inlägg, men det innehåller ett stort problem:
I sin absoluta nykterhet saknar det egentlig farspotential.
Nick B: “Burit detta frö inom mig”: skämtar du med mig, vilken vänstersekt är det som håller dig inburad? Och varför skulle någon tro att du är en populistisk smygrasist eller sverigedemokrat? Ditt inlägg andas alldeles för hög integritet och intelligens för att man skall kunna göra ett sådant antagande.
Att kunna detektera är en smula europeisk självgodhet gentemot USA!
En lojal amerikan agerar häftet!
Det enda som jag möjligen (och här säger jag möjligen eftersom jag är lite slutkörd och dessutom måste rusa till sociala aktiviteter - varför eventuella ironier kan ha blivit bortkastade på mitt trötta huvud) skulle kunna detektera är en smula europeisk självgodhet gentemot USA.
Angående misstron: Jag tror att den grundläggande orsaken till misstron kommer via själva ideologin. Jag tror på idéernas betydelse. Ideologin är motorn. Resten är bara förevändningar. Vill du hitta förevändningar för att din orene granne kränker dig går det förstås alltid att göra det. Är det inte staketet som är för högt är det något annat. Jämför Nazitysklands revanschism mot Frankrike och England. Men det är en mycket populär teori att Nazityskland nästan tvingades till att bli nazistiskt och massmörda på grund av Frankrikes hårda segrarkrav. USA är stora Satan inte på grund av att man stöder lilla Satan - utan för att man är Satan som viskar i ditt öra.
Alla förtryckta och fattiga människor blir inte mördare.
Intressant också med en nykter återknytning till debatten som följde efter 11 september. Hjärpe, Mattias Gardell och c:o fick ju hela mediesverige att flåsa som små hundar. Man nästan ville kräkas. Muslimer kränkta på grund av amerikanskt stöd till lilla Israel. För helvete: Varför slog inte Bin Laden till mot Israel då?
Som Paul Berman skrev i boken “Terror and Liberalism” (Nortons förlag): ryggradsreflexen att klandra den drabbade ligger i västvärldens tro på rationalitet: Det djävulska terrordådet -massmordet på över 3000 civila - som det yttersta beviset på - inte militanta islamisters, utan USA s egen ondska.
Ett annat intressant parallellexempel som han pekar på är förstås den i väst glödande antiisraelismen och “antisionismen”: Den flammar upp allra mest i samband med nya att terrordåd begås mot Israels befolkning, och hysterin är som störst när terrordåden är som störst.
Om någon begår ett sådant fasansfullt terrordåd: då måste han allt vara utomordentligt förtryckt.


Så kan “frustrationsgrunden” och rädslan för motåtgärder ventileras in absurdum. Mona Sahlin byter efter 11 september (eller var det Madrid eller London, kommer inte ens ihåg längre) halshuggarsjalen mot slöja och besöker i solidaritet stockholmsmoskén - en megafon för antisemitism och västhat - och de “jagade” muslimerna. Lars Vilks hotas till livet och förtryckta muslimer bjuds in till Fredrik. Lars Vilks får skylla sig själv och bör kritiseras, kanske till och med mobbas ut från konstvärlden; Amatullas mordhot visar ju hur hänsynslöst han kränkt henne.
Nu är det ganska tyst om Israel. Men det kan ju ha en del med det nya stängslet eller, om du så vill, muren att göra. Terrordåden har ju efter dess bygge minskat med 90%, och vi får inte lika ofta bevis på hur förtryckta och kränkta palestinierna är (få storslagna terrordåd just nu, bara lite raketer mot civila) Men vänta till nästa gång Hezballah eller Islamic Jihad drar igång en riktigt kraftfull kampanj…
Sedan kunde man säga någonting om Dödskulten - gemensam för Fascism, Nazism och Islamo-fascism. Dödskulten, som liksom tron på de 72 jungfrurna möjliggör självmordsmördande.
När dyrkandet av döden i stället för profetavbildningar blivit tabu: Då har vi kommit framåt.
Jag får inte riktigt kläm på exakt vad det är Nick “brottats” med i 10 år. Men han ber mig skilja mellan islam och islamism. Detta är något att tänka på, och följande ganska dystra mening har jag personligen brottats med:
Det finns ingen moderat Islam, bara moderata muslimer. Slutsats…!
Skulle vara intressant att höra Nick och js kommentarer till detta.
Vänligen
Göran E.

Ps. js har redan en plats i den episka delen, behöver dock definiera sitt kön, och gärna lägga till några fler bokstäver för att gamle redaktören skall få det lite lättare.
Hoppas på fortsatt diskussion ang. en del andra saker men måste abrupt sluta nu.
Bjuder på stavfel och otydliga syftningar.

Kommentar
Det är inte hädelsen i sig som väcker c:a miljard muslimers vrede. Det är skräcken för att islams apartheid nu håller på att brytas sönder som väcker denna vrede, tycker Mushrik. Ordet Mushrik är en religiös term som betyder mångavguda dyrkare.
 Mushrik
Kommentar av Mushrik | 2007/10/13 kl. 19:42:59
Till Nick B, apropå “aj så fel”. Det är inte hädelsen i sig som väcker c:a miljard muslimers vrede. Det är skräcken för att islams apartheid nu håller på att brytas sönder som väcker denna vrede. Att rita en bild av Muhammed är visserligen hädelse enligt islam, men det är också hädelse att “kränka” vilken som helst av islams profeter, t.ex. kung David som är en islamisk profet enligt Koranen. Berättelsen i Gamla Testamentet om Davids våldtäkt på Batseba och mordet på hennes man, framställer David som en tvättäkta skitstövel. Att framställa en islamisk profet som en skitstövel är hädelse enligt islam, det gäller David såväl som Muhammed. Men inga muslimer i Pakistan blir upphetsade och arga på grund av att den hädiska berättelsen om David och Batseba finns återberättad i biblar på tusentals svenska hotellrum.
Varför denna skillnad, jämfört med reaktionerna på Muhammed som rondellhund? Att porträtteras som rondellhund är ju en hedersbetygelse i Sverige, så det innebär ju ingen nedvärdering av Muhammed. Utom möjligen för folk med svår hundfobi. Eller som den psykiatriska termen lyder: Cynofobi.
Svaret är att folk börjar inse att islam bara kan överleva på två sätt: antingen fortsatt apartheid där muslimer skyddas från icke-islamiska influenser, eller också total dominans där all kritik mot islam utrotas med våld.
Gammal etablerad hädelse mot islam har hittills hanterats via apartheid. Men när nya fenomen som “hädiska” rondellhundar dyker upp så fungerar inte apartheid-tekniken längre, eftersom tekniken är instabil redan från början. Därför spelar det ingen större roll vilka provokationer som islam utsätts för. Reaktionerna är symptom på något mycket större än provokationerna själva, nämligen islam-fascismens sammanbrott i konfrontation med globaliseringens fria utbyte av idéer.
Egen kommentar
Dialogen ”invandrare- invandrade” borde uppmuntras för att samtalet ska ha civiliserad klimat. Dialogen idag mellan de religiösa och icke- förgiftad av politiseringen av sociala frågor tycker många som vi.


Mycket intressant analys som borde studeras noga!

 Håkan
Kommentar av Håkan | 2007/10/13 kl. 20:02:20
Till Nick B
Ditt första inlägg var, som jag sa, mycket bra.
Ditt andra inlägg reser frågor. Beskrivningen av immigrationspolitiken som en öppen dörr och som lockar hit folk från jordens alla hörn och som “producerar” förlorare håller jag inte med om. Min bild är att vi har en mycket restriktiv flyktinginvandring, ibland alldeles för restriktiv. Flyktingar är redan förlorare innan de kommit hit.
Det stora problemet är vår oförmåga att tala i klartext om vårt demokratiska system. Att hävda det. Det är ingen söt karamell som man så fort man suger på den ska smaka gott. Den kan även vara riktigt sur. Något man får stå ut med. Det ingår i systemet. Det är därför det är så viktigt att hålla fast vid yttrandefriheten. Det är fundamentet. På den vilar demokratin. Börjar vi självmant urholka den genom att tillämpa självcensur har vi själva placerat oss på det sluttande planet. Det kan vi inte skylla på andra, på invandrare, flyktingar, muslimer eller inte muslimer.
Som jag har uppfattat det är inte Vilks rondellhund steg ett i den pågående rondellhundsdebatten.
Steg 1
Den pågående självcensuren.
Steg 2
Utmaningen av självcensuren, Vilks rondellhund.
Steg 3
Censur av Vilks rondellhund. Bekräftelse av steg 1.
Steg 4
Publicering av rondellhund i medierna.
Steg 5
Rondellhundsdebatten.
Oklarheterna av vårt demokratiska system framgick tydligt hos de som protesterade mot Vilks rondellhund när de buntade ihop steg 2 ( budskapet) med steg 4 (budbärarens). Båda kritiserades och fördömes lika. Något som gjorde att Nerikes Allehandas ansvarige utgivare förmodligen kände sig föranlåten att påpeka att bara för att man publicerar en bild eller en åsikt i tidningen innebär det inte att man gillar den. En självklarhet kan tyckas, men icke desto mindre behövdes det särskilt påpekas.Det som förskräcker i den pågående debatten är alla dessa kända personer som nu ansluter sig till den frivilliga självcensuren. Fredrik Lindström, Jan Guillou, Pierre Schori, är några i raden. Till och med pressombudsmannen, Yrsa Stenius, har varit ute och slirat och manat till “försiktighet” med publicering. Jan Myrdal går ett steg längre och förklarar i Nerikes Allehanda att deras publicering var “en krigshandling”. Argumentationen skiftar men genomgående framhävs teckningens dåliga kvalitet och hur obetydlig konstnären är.
Hela denna diskussion missar en viktig sak. Det är inte vad vi SER i Vilks bild som är det viktiga. Det är vad Vilks SÄGER att vi ser. Där är kärnan. Däri ligger provokationen. Om Vilks hade sagt att rondellhunden föreställde Bokhandlaren i Kabul hade det inte blivit någon censur, ingen publicering ingen rondellhundsdebatt. Själva kan vi inte se vad den föreställer. Talet om kvalitet, teckningens och tecknarens, är rent trams. Eller undanflykt om man vill. Det är provokationen man inte vill ha. Det är därför man förespråkar självcensur. Sen försöker man blanda bort korten och förklarar att de alla älskar yttrandefriheten.
Många har insett faran. Arne Ruth, Niklas Ekdal, Per Baun m fl. Paralellen kan dras till 1940 och till Karl Gerhard med kupletten Den ökända hästen från Troja som är sinnebilden för självcensur under kriget och som efterlämnat en kollektiv känsla av skam för den undfallenhet som visades upp när den förbjöds.
Tack Nick B för dina inlägg. Det gav mycket att tänka på.
Håkan
 js
Kommentar av js | 2007/10/13 kl. 20:50:12
Provokationen i allmänhet väcker ett intresse för något ämne eller problem
Peppe.
“Men även om man har rätten att göra detta och mycket annat så har man också ett ansvar för det man uttrycker och en frihet att avstå. Man måste inte provocera fram hat (för egen vinnings skull?). Det går att avstå. Det går faktiskt att avstå från att kränka andra människor. ”
Ja det är riktigt att du kan avstå. Men vem ska avgöra detta? Det avgörandet måste den enskilde göra förstås. Kan du förutse alla konsekvenser? Nej, det är svårt.
För att kunna gå vidare, för att utveckla debatten, för att lyfta kunskapen är provokation ett sätt.
Provokationen i allmänhet väcker ett intresse för något ämne eller problem. Provokation är inte något nytt. Det är ett gammalt sätt att väcka en fråga.


Med det menar jag att någon provocerar är inte något ovanligt i vårt samhälle. Det är ju då inte så konstigt att en del invandrare från länder utan demokratiska traditioner har svårt att förstår vårt samhällssystem.
Vi kan vara oense om det var rätt eller fel det som Lars Vilks gjorde men det är uppenbart att ämnet religion i dagens samhälle behöver diskuteras.
“krockar” mellan Sveriges grundläggande värderingar och de riktigt troende
Jag påstår att förr eller senare hade någon form av “krock” skett i Sverige mellan islam och det sekulära skett. Jag vågar påstå att det kommer att blir fler “krockar” mellan Sveriges grundläggande värderingar och de riktigt troende (jag menar då även kristna).
Vi kan ju ta frågan om de homosexuella ska få gifta sig. Denna och andra frågor där de religiösa har svårt att acceptera det demokratiska samhällets beslut, kommer att nå något avgörande och då måste de religiösa ledarna, oberoende vilken religion, ta ställning.
 Gote
Kommentar av Gote | 2007/10/13 kl. 21:09:19
Nu börjar det lossna! Inläggen på denna bloggpost var bland de bästa på länge! Frågan är nu bara hur dessa insikter, idéer, teorier, slutledningar etc, skall nå ut till det stora flertalet. Det är där hela problematiken ligger. Största delen av etablissemanget och folket sover sött och har inte en aning om det ni berört här idag.
Tyvärr hjälper inte massmedia till i den mån de borde, även om en del har nått ut.
Är det dags att demonstrera, eller skulle en demonstration bli kontraproduktiv?
Demonstrationsmetoden har på något sätt redan kapats i denna fråga och risken är stor att man sammanblandas med fel grupperingar.
Det enda riktigt effektiva vore om ett eller flera av de etablerade partierna tog tag i frågan på allvar och började bearbeta den. Tyvärr är de förmodligen alltför skitnödiga för att våga göra det och dessutom verkar ingen vilja ta i något som SD haft fingrarna på.
Förslag, någon?
 Fredrikzon
Kommentar av Fredrikzon | 2007/10/13 kl. 21:29:55
Nick B,
I dina två välformulerade inlägg analyserar och beskriver du problemen med integration på ett sätt som det knappast går att invända mot. Problemen finns, man diskutera hur store de är.

Du pläderar också för en öppen debatt som du tycker hittills har kvävts av ”politisk korrekthet”. Har du upplevt det så, då är det väl så, även om jag har svårt att tänka mig att det behövdes en rondellhund för att du skulle våga öppna munnen.
Följande formulering instämmer jag helt i, och den förtjänar att upprepas, inte minst för panelens extremister:
”Islam är förenlig med svensk grundsyn, om religionen förblir en individuell angelägenhet. Live and let live, funkar alltid, överallt. Min egen filosofi, se alltid till individen! Kom ihåg att individerna inom en grupp skiljer sig ofta mer från varandra än stereotyperna i respektive grupp.”
I ditt andra inlägg skriver du följande:
”Kostnaden av vår immigrationspolitik är minst en multipel av 10talsmiljardersklassen, medans intäkterna uppgår till de som genereras i form av skatter och tillgång till arbetskraft. Kan vi inte påvisa att den senare kategorin överstiger den förra, så återstår egentligen inget annat än utrikespolitiska vinster och humanpolitiska skäl för att motivera den förda politiken.”
Jag är inte ekonom, men jag tror inte man kan räkna så endimensionellt som du gör. Kostnaden är i stor utsträckning pengar som konsumeras inom landet och stimulerar samhällsekonomin.
Men min huvudinvändning är: När det gäller flyktinginvandring har den väl aldrig, tack och lov, motiverats med ekonomiska skäl? Människor som oförskyllt har hamnat i groteska situationer i sina hemländer, söker skydd. Räcker det inte med humanpolitiska skäl?
 js
Kommentar av js | 2007/10/13 kl. 21:40:45
Ett förtydligande till mitt föregående inlägg.
De gamla religionerna, främst islam, kristendom och judendom, bygger på över tusen år gamla skrifter. Vårt samhälle, människorna, våra relationer, kvinnans roll m m har ändrats radikalt på dessa år. De gamla skrifterna är föråldrade och gäller för ett samhälle och en situation som inte finns.
De är på reträtt, rent ideologiskt. De måste försvara sig. De är egentligen de som är hotade. Ungefär som en råtta som är inträngd i ett hörn. De frsäcer och spottar och gör ibland utfall.
En journalist, Boris Benulic, jämförde Bibeln med en instruktionsbok för en T-Ford från 1910. Denna instruktionsbok lades nu i en Ford Mondeo av 2007 årsmodell. Det går ju inte!
Slutsats, religionerna måste reformera sig, utveckla sig, hänga med sin tid. Det är helt enkelt dax för nya fräscha “religioner” eller vad vi nu ska kalla dem, som speglar dagens situation.

Till Göran E. Jag är en “gubbe”. Om Ex-muslimer
 Bibbi
Kommentar av Bibbi | 2007/10/13 kl. 21:54:12
Ex-muslimerna i Nederländerna stödjer Lars Vilks.
Deras talesman jämför islamismen med nazismen - inte heller dessa togs på sin tid riktigt på allvar, förrän det var för sent. Han varnar för dagens fascister, islamisterna, hur de infiltrerar vårt samhälle genom att framställa sig som en liten utsatt och förtryckt grupp. Samtidigt som de lurar olika grupperingar att ge efter för de (fördolt) islamistiska kraven på införande av sharialagar, halalslakt, kvinnoförtryck o a som ‘religionen’ islam föreskriver.
 Bibbi
Kommentar av Bibbi | 2007/10/13 kl. 22:11:10
Nederländsk ex-muslim kunde avhöras i SR, P1 idag lördag 13/10 kl 18.40 (har ej programtablån).
www.sr.se
 gerd
Kommentar av gerd | 2007/10/14 kl. 00:07:51
Mange af de muslimer, der kommer til vesten, ankommer vist uden begrebsapparatet religion contra politik. Muslimen har ikke lært dem, fordi denne skelnen ikke spiller nogen afgørende rolle i koranen (med tillægsskrifter) og i de muslimsk teokratiske samfund. Det er bare islam alt sammen.

Så kommer han til et land, hvor RELIGIONEN islam er anerkendt. Da han ikke skelner, hører han det vel som, at ISLAM er anerkendt. Så han forventer nok, at landets oprindelige befolkning opfører sig som underdanige vantro over for ham, for de har jo ganske frivilligt anerkendt islam. Når de så pludselig ikke gør det, men begynder at kritisere og anvende deres love, ja, så bliver han selvfølgelig helt forvirret, fornærmet, rasende – disse upålidelige vantro – og så vrøvler de ovenikøbet om politisk islam, islamisme, og hvad underligt de ellers kan finde på.

Måske det ville hjælpe denne muslim ud af forvirringen, hvis den oprindelige befolkning inviterede ham ind på skolebænken til en optræning i at kunne skelne mellem religion og politik. Undervisningsmateriale: koranen.
Pensum: indhold og anvendelse af ordene: sekulær, verdslig, politik, religion.
Det ville sikkert også øge hans evne til at skelnen mellem sig selv, som det menneske han er, og så de politiske, religiøse overbevisninger han måtte have.


Mindst 2 gevinster: 1. han forstår nu, at det kun er religionen islam, landet har anerkendt. I første omgang føler han sig måske taget ved næsen, men derefter må det være blevet lettere for ham at beslutte, om han fortsat vil bo i dette land og acceptere, hvad det kræver af ham. 2. han behøver derefter ikke at fare ud med en pokkers masse energi, hver gang nogen kritiserer – for han forstår nu, hvornår en kritik kun drejer sig om hans overbevisning, og hvornår den drejer sig om ham som person.
 Nick B
Kommentar av Nick B | 2007/10/14 kl. 01:51:53
Sorry Joanna - lade till det på impuls, då det har förekommit en hel del sådana anspelningar på forumet. Du har helt rätt och jag borde förstås ha låtit bli.
Till Mushrik: jag umgås med helt assimilerade men ändå troende muslimer. Dessa individer förargas över det blotta faktum att någon ritat en bild på Muhammed. Dessa individer är ej på något sätt engagerade i apartheid eller totalitarism. Men jag håller absolut med dig angående förekomsten av både apartheid som strategi och islam som totalitär ideologi. Intressant hypotes att vi bevittnar islam-fascismens sammanbrott i konfrontation med globaliseringens fria utbyte av idéer.
Till Fredriksson: vad jag menar är att Rondellhundsdebatten möjliggjort en debatt som antingen varit för abstrakt eller för politiskt inkorrekt för att ha några som helst utsikter att väcka gensvar. Med andra ord - ingen har varit intresserad av att lyssna. Det gläder mig också att vi kan enas om en av de i mitt tycke viktigaste insikterna, att varje individ faktiskt betyder något!
Till Göran E: kanske är det mina egna förutfattade meningar som har hindrat mig från att riktigt tro på mina sinnen. Ville egentligen bara säga att jag har samlat intryck i ämnet under mer än tio års tid och lagt mitt eget pussel. Angående vilken vänstersekt jag tillhört - är vi inte alla uppväxta i Astrid Lindgren-land och i Folkhemmet, med det speciella grundbagage det har givit oss svenskar? Ledsen att underhållningsvärde saknas, men försökte faktiskt också undvika just det, genom att hålla en så neutral ton som möjligt.
Vad gäller din trossats att “det finns ingen moderat islam, bara moderata muslimer”, så är det svårt att bemöta detta påstående. Samma påstående kan fällas om kristendomen, i den mån man syftar till urkundens formuleringar och ej uttolkningen av läran. När jag skriver om islam i förhållande till islamism, avser jag inte urkunden, utan uttolkningen av läran, rätt eller fel. När jag ser en moderat muslim ser jag ett exempel på moderat islam, liksom jag gör samma reflektion om jag ser en vidsynt kristen. Eftersom urkunderna i koranen och haditherna utgörs av en mycket stor textmassa blir materialet i hög grad tolkningsbart. Det finns alltså inte endast en sanning, vilket ju också visas i att det finns åtminstone tre större inriktningar inom islam: shia, sunni och wahabism. Ordet moderat är ju ett relativt begrepp, så någon av de tre måste ju vara mer eller mindre moderat än de andra, även om det är på en ur vårt perspektiv gravt fundamentalistisk nivå. Jag ser ingen möjlighet att referera annat än till uttolkningen av urkunderna och då finns det absolut exempel på moderat islam.

Jag är inte heller ett dugg anti landet USA (oerhört inspirerande på många sätt och vis), däremot är jag en aning desillusionerad rörande ambitionerna bakom USA:s utrikespolitik de senaste femtio åren. Money and World Power, typ.
Till Fredriksson och Håkan: Det var nog ett misstag att blanda in den betydligt större frågan om immigrations-/integrationspolitiken med den om islamism som alternativ livsstil. Jag anser dock att situationen på ställen som t.ex. Rosengård eller Ronna utgör tillräckliga varningssignaler för att inse att vi ej kan fortsätta “business as usual”. Men låt oss lämna den delen av diskussionen därhän, då ämnet ofrånkomligen kommer att leda in i nya alltför omfattande följddiskussioner.
Till Håkan: Visst är det yttrandefriheten som är nummer ett i sammanhanget. Jag instämmer till fullo i din beskrivning av femstegsprocessen.
Till Gote: Om det faktiskt kommer propåer om någon form av inskränkning av yttrandefriheten är det absolut dags att reagera medelst demonstration. Blir nog svårt att fokusera på ett enande budskap i annat fall
Vänligen
Nick B
 Omar
Kommentar av Omar | 2007/10/14 kl. 05:33:48
Islam är skit, men när man försöker förklara svagheterna i islam storförnekar de det. Det går inte att säga att islam är en dålig religion för en aktiv muslim. Det enda man möter är bara hat för de anser att man inte behöver lyssna på en som ska till helvetet enligt dem själva?
 Göran E
Kommentar av Göran E | 2007/10/14 kl. 17:23:28
Nick B:
1. “Vad gäller din trossats att “det finns ingen moderat islam, bara moderata muslimer”, så är det svårt att bemöta detta påstående. Samma påstående kan fällas om kristendomen, i den mån man syftar till urkundens formuleringar och ej uttolkningen av läran…”
a) det var inte min “trosats”, utan en mening jag brottades med
b) Det finns massor av utmärkta exempel på moderat kristendom, och få exempel på fundamentalistisk kristendom som förstör andras liv. Mig veterligen existerar dessutom inte handavhuggning, stening, burka eller månggifte inom någon kristendom.
c) urkundscitering är inressant i bland, men räcker icke för att bedöma en religions meriter respektive brister. T.o.m. Svea Rikes Lag kan användas för både det ena och det andra om man stirrar sig blind på själva ordalydelserna.

Sammanfattningsvis menar jag att du med ditt svar använder dig av den sekulära KÅLSUPARMETODEN för att bunta ihop olika religioner och meningsfull kritik av en speciell religion lära med dess fruktansvärda konsekvenser blir därför svår.
Enligt min mening återstår moderat islam att uppfinna, om nu islam alls behövs för människan.
2. “Jag är inte heller ett dugg anti landet USA (oerhört inspirerande på många sätt och vis), däremot är jag en aning desillusionerad rörande ambitionerna bakom USA:s utrikespolitik de senaste femtio åren. Money and World Power, typ.”
Ovanstående är enligt min mening ett utmärkt exempel på europeisk självgodhet.
Vänligen,
Göran E.

Dikt från okänd riktad till Lars Vilks

Spruta vatten.. blod på honom!
Lägg en råtta död i hans säng!
Raka av honom ögonbrynen!
Pojkar, låt oss göra nåt riktigt spännane!
Spotta…spotta …spotta på honom
Vi tuttar på toalettpapper under hans stol!
Vi kittlar honom under fötterna!
Han är bara förklädd hund..nej ankhuvud eller båda och
Din hund hjälpte till. Det djuret inom dig, menar vi
Det djuret är klockare—än hela släkten.. hela vänskapen… kanske mer
Han är utanför och håller ett öga på vaktmanskapet. Förbannade knutar.
Varför gör ni då där hundvaktmanskapet
Det ser Ni Vilks..börja lossna.. glida av.. hunden vill sova…
UPPDATERING 20070923
Idag kan man läsa i SvD om att vi alla blev statister i Vilks skådespel.
Sekulära/sekulariserade muslimer, en del av islams mångfald - SEMUS
Nedanstående kan få en att fundera på saker:

Debatten om publiceringen av rondellhundstecknnigen fortsätter. Efter Per Bauhn debattinlägg: Religiöst tabu får kränkas har fokus lagts enbart på kränkning av religösa symboler.
Vi behöver se saken ur ett annat perspektiv, det vill säga att det handlar om symbolfrågor och symbolvärden.
Hur skulle det sekulära samhället reagerar enligt Per Bauhn om Lars Vilks tecknat Anna Lindh som rondellhund? Skulle inte en del uppleva det som en kränkning? Och utifrån det hur giltigt skulle Svante Nycanders replik: För troende är det en kränkning av något heligt, vara?
Att yttrandefriheten är oinskänkt har funktionen att statsmakten kan ifrågasättas. Samtidigt medför detta som jag kallar för “ett nödvändigt ont” att inget, inte ens religiösa symboler, kan undantas från detta. Yttrandefriheten medför ett val, att välja publicera eller inte publicera och detta avgörs av varje tidningsredaktions professionella bedömning. Att Svenska Dagbladet har valt att inte publicera rondellhunden visar på att man kan förhålla sig till publiceringsfrågan olika.
Anna Lindh som rondellhund - Hur skulle det kännas?
Det skulle säkert väcka starka reaktioner i vårt sekulära samhälle. Detta visar att det inte enbart är troende som reagerar mot “kränkning” utan frågan ytterst handlar om symbolfrågor och symbolvärden.
Vad muslimer kan göra är att lära sig hantera provokationer och kränkningar genom att agera på ett adekvat och ändamålsenligt sätt och INTE genom att överreagera. Varje överreaktion signalerar behovet av särbehandling och därmed självisolation - ett internaliserat utanförskap.
RELATERAT INLÄGG:
Ny symbolfråga: “Dead Diana Decade”
Yttrandefrihet i hetsens tidevarvAllmänheten reaktion på muslimska religiösa ledare fördömande av terrorhandlingar. Följa denna intressanta diskussionsforum
Sveriges Muslimska förbund, Förenade islamiska föreningar i Sverige, Sveriges Muslimska Råd och Islamiska Förbundet i Sverige och Stockholms moské fördömer publiceringen av bilderna på Profeten Mohammed (fred må vara med Honom) samtidigt som vi fördömer våldhändelserna i en del av den muslimska världen. Läs och följa allmänhetens kommentarer.
Pressmeddelande
Islamiska Förbundet i Sverige, politiska avdelningen

gällande publiceringen av karikatyrbilderna


Islamiska Förbundet i Sverige och Stockholms moské fördömer publiceringen av bilderna på Profeten Mohammed (fred må vara med Honom) samtidigt som vi fördömer våld händelserna i en del av den muslimska världen.

Sveriges ståndpunkt i försvar av de svaga och solidariteten med muslimerna sakfrågor i världen är välkända.
Knappt en halvmiljon muslimer bor i Sverige och åtnjuter religionsfrihet, där de kan bygga sina institutioner.
Svenska regeringen och de stora partierna i Sverige har tagit avstånd från den danska regeringens agerande och av publiceringen av bilderna. Samtidigt som tidningarna i Sverige har avstått från publiceringen på grund av övertygelsen att publiceringen är till ingen nytta.
Detta har hänt i Sverige medan i andra europeiska och västerländska länder så har vissa tidningar publicerat bilderna bara för att öka klyftorna mellan kulturerna.

Islamiska Förbundet i Sverige uppmanar alla muslimer och alla muslimska regeringar att inte bojkotta Sveriges produkter. Vi vill också att muslimerna i hela världen solidariskt stödja Sverige i dennes strävan att motstå spridningen av hat och provokationer mot Islam.
Bilderna blev inte publicerade i tidningarna i Sverige, och Sverige har inte stött de som har gjort den i de olika delarna av världen.

2007-09-07
Kommentar
Islamiska Förbundet har i samråd med Sveriges Muslimska Råd diskuterat publicering av Lars Vilks nidbilder i lokaltidning Nerikes Allehanda.
Vi ser med oro på vad detta kan leda till. Sveriges unga muslimer ville inte blanda sig i det kritiska klimatet och vill lägga lågt i frågan. SUM ordförande deklarerat öppet att man vill vara neutral i frågan och motsätter sig mot all typ av protester. Hennes uttalande framför statsministern under det berömda besöket i Stockholms Moské, berömdes av statsministern, men fick mothugg och avsky från bl.a. ungdomar. SUM ordförande menade säkert demonstrationerna mot publiceringen av nidbilderna i Örebro och Uppsala.

Bildande av kriskommitté

Islamiska Förbundet har i samråd med Sveriges Muslimska Råd och dess medlemsorganisationer med undantag av SUM som vägrat helt vara med. Man har diskuterat publicering av Lars Vilks nidbilder i lokaltidning Nerikes Allehanda.

Vi ser med oro på vad detta kan leda till. Därför har Vi enats om:

Att skriva en pressmeddelande för att fördöma akten och förklara våra ställningar
Att polisanmäla tidningen och dess ansvarigutgivare av: IFIS, SMF, FIFS, SUM och IFS.
Att samla protestlistor fr.o.m. fredag 1:a september.
Att anmäla tidningen till JK
Att vädja till Sveriges muslimer att inte sprida konflikten utanför Örebro och givetvis bara använda fredliga och lagliga medel.

Vi har också bildat en krisgrupp bestående av:

Helena Benauda, SMR tel. 070-4665816, 073-6855354
Mahmoud Khalfi, IFiS, 070-4869953, 08-509109 00
Mahmoud Aldebe, SMF, 070-7893057, 08-50910900
Mostafa Kharraki, FIFS, 070-7874265, 08-50910900
Abdallah Salah, IFS, 08-50910900, 073-6560212
Uttalande Statsrådsberedningen 4 september 2007
Fredrik Reinfeldt, Statsminister
Uttalande av statsminister Fredrik Reinfeldt
Uttalande av statsminister Fredrik Reinfeldt med anledning av diskussionen om den i Sverige publicerade karikatyren, vid möte i Stockholms moské med företrädare för muslimska organisationer i Sverige.
- Sverige är ett land där människor av olika tro kan leva tillsammans sida vid sida. Grunden för denna vår samhällsmodell är ömsesidig respekt och förståelse, men också en vilja till gemensamt avståndstagande mot såväl kränkande handlingar som våldsdåd eller aggressioner. Grunden för vår samhällsmodell är också att politiken inte ska sätta sig till doms över tryck- och yttrandefriheten, som är en omistlig del av vårt land och vår demokrati.
- Viljan till provokation får inte ta över viljan till dialog. Då riskeras möjligheten till förståelse och möten mellan olika kulturer eller religioner. Att människor nu tagit illa vid sig eller känner sig kränkta är jag den första att beklaga. För egen del skulle jag aldrig medvetet agera på ett sätt som uppfattas provocera eller kränka andra religioner.

Imam Haytham Rahmeh , känd Abu Mahmoud
september 8, 2007
Vid fredagsbönen i Stockholms moské igår hade det funnits möjlighet att gjuta olja på de muslimska känslovågorna. Tyvärr tar imamen istället chansen att (i i och för sig i milda ordalag) fördömma Lars Vilks Muhammedbild:
“[…]muslimerna älskar profeten mer än vad de älskar sig själva eller sina anhöriga.
Några ej intellektuella och outbildade människor försöker att smutskasta profeten. Alla kloka och intellektuella människor har fördömt ritningarna som inte har någonting med yttrandefrihet att göra. […] muslimerna fått stöd av statsministern och även från omvärlden. […] Gud har ett förnedrande straff i beredskap för dem som smädar profeten.” (källa SvD)
Istället för maningar till försoning och hyllningar av yttrandefriheten levereras istället religiös rappakalja blandat med halvsanningar (jag är vänlig här, påståendet om statsministerns stöd skulle också kunna kallas ren lögn). Och resultatet låter inte vänta på sig. De flesta moskébesökare som SvDs reporter talar med ” tyckte att det borde införas lagstiftning som förbjuder förlöjligande av profeten Muhammed.”
Imamen i Stockholms moské uppvisar genom sitt uttalande ett flagrant exempel på brist på insikt om sitt eget ansvar. Som religiös ledare för en minoritet som i vissa fall lever på kanten av det normala samhället är ansvaret extra stort. De svenska islamiska ledarna skulle kunna göra en stor insats om man visade på en tro och ett sätt att vara som kombinerade islam med de grundläggande svenska värderingarna. Deras ledarskap skulle då bli en språngbräda in i det svenska samhället för deras församlingsmedlemmar. Men detta skulle kräva både mod och integritet. Tyvärr verkar båda saknas. Istället sällar sig imamen i Stockholms moské till alla dem som hellre framställer sig själva som viljelösa offer för en ondsint majoritetsbefolknings förtryck än att ta ett eget ansvar för att förbättra situationen.
Den svenska yttrandefriheten är värd att försvara oavsett religionstillhörighet. Den tillhör också de grundläggande regler som utgör vårt samhälles själva fundament och kommer därför knappast att ändras oavsett vad vissa muslimer tycker. Att som muslimsk ledare då kämpa mot den är därför dubbelt oansvarigt. Inte bara därför att man spelar Sverigedemokrater och andra mörkermän rakt i händerna utan också därför att man försvårar integrationen av ens egna minoritet i det svenska samhället.
Men det är förståss enklare att se sig som ett offer än att ta eget ansvar.

Islam ska inte särbehandlas
augusti 25, 2007
Arga muslimer demonstrerar nu utanför Nerikes Allehanda med anledning av att tidningen publicerat Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund. Om teckning är god konst, bra satir eller allmänt skräp har jag ingen aning om eftersom jag inte sett den. Den kanske till och med kränker islam som demonstranterna hävdar, men det spelar fortfarande ingen roll. För helt säkert vet jag att teckningen inte kränker islam mer än vad kristendomen sedan länge har fått tåla. Något allmänt förbud mot att granska, skämta med eller till och med kränka religiösa uppfattningar torde knappast längre vara möjligt i vårt samhälle. Så många olika religiösa uppfattningar finns representerade att inskränkningarna i yttrandefriheten skulle bli alltför kännbara. Det kan naturligtvis också ha ett eget värde att granska just religiösa föreställningar särskilt som dessa ibland också har politiska sidor.
Ibland hävdas det att minoriteter ska tillåtas särbehandling i yttrandefriheten just pga att de utgör en minoritet. Men varför? Det är ju ännu ett sätt att peka ut och diskriminera dem? För mig är och förblir det yttersta tecknet på acceptans och integration att en minoritet tål samma behandling som majoriteten.
I vårt öppna samhälle har muslimer och andra en självklar rätt att utrycka sitt ogillande för teckningar som denna. Men ofta går dessa uttryck över i önskningar om förbud. Men det står alla, infödd eller inflyttad, fritt att flytta från Sverige om de grundläggande värderingar som vårt land har inte passar. Det finns i gott om länder i världen att bo i om man vill bo där publicering av Lars Vilks teckning skulle vara olaglig. Får jag kanske tipsa om Iran? Vasa? Det föll dig inte på läppen? Nehej, du ville bo i ett fritt land… Jaja, men då måste du också acceptera att yttrandefriheten går åt båda hållen. Även saker du ogillar är skyddade.

Kommittén eller krisgruppen vill att relationerna förstärks mellan Sverige och den muslimska världen.

Stockholm 060210

Allmänhetens reaktioner på muslimska religiösa uttalanden:
Debatthuset > Humaniora, konst och kultur > Religion, teologi och andlighet > Muslimska religiösa ledare fördömer terror!
________________________________________
handdator
Visa fullständig version : Muslimska religiösa ledare fördömer terror!
________________________________________
Cosmiq
2005-03-11, 19:08
Jaha du, Malte.

http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,64981198_852__,00.html
________________________________________
Maltemer
2005-03-11, 19:14
Godkväll Cosmiq!

Jaha du, Malte.

http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,64981198_852__,00.html

Ja det var bra gjort av dom. Helt klart så det bör gå till att religiösa auktoriteter tar avstånd från terror och våld och även nödvändigt. Så det är bara att beröma.

/M
________________________________________
Nifelheim
2005-03-11, 23:29
Godkväll Cosmiq!Ja det var bra gjort av dom. Helt klart så det bör gå till att religiösa auktoriteter tar avstånd från terror och våld och även nödvändigt. Så det är bara att beröma.

/M

Det är många muslimska organisationer som tidigare har tagit avstånd från terror men detta vill man inte uppmärksamma.
________________________________________
kafir
2005-03-14, 12:53
Oj. Vad duktiga de var nu, så här ett par år efter 11 september.
Snabba beslut? Usama vill "ha tillbaka" Spanien. Det vet varenda
muslim och är dessutom ganska eniga med det. Så länge det inte
fanns någon press på imamerna så agerade de inte. Idag har de en
press på sig och agerar.

Den dagen det kommer ett "luther" upprop från muslimska led skall jag
ta det på allvar. Detta är bara ett spel för gallerierna.
________________________________________
G i d e o n
2005-03-14, 12:56
Dina inlägg är bara ett spel för gallerierna. Egentligen vet du att muslimer tycker lika illa om terror som alla andra.
________________________________________
kafir
2005-03-14, 13:59
"While they publicly condemn the murder of commuters in Madrid and school children in Russia, they continue to raise money for Hamas and other terrorist organizations. Europeans, eager to create a dialogue with their increasingly disaffected Muslim minority, overlook this duplicity. The case is particularly visible in Germany, which retains a place of key importance in Europe, not only because of its location at the heart of Europe, but also because it played host to the first major wave of Muslim Brotherhood immigrants and is host to the best-organized Brotherhood presence. The German government's reaction is also instructive if only to show the dangers of accepting Muslim Brotherhood rhetoric at face value, without looking at the broader scope of its activities."

http://netwmd.com/articles/article924.html
________________________________________
Nifelheim
2005-03-14, 17:28
Oj. Vad duktiga de var nu, så här ett par år efter 11 september.
Snabba beslut? Usama vill "ha tillbaka" Spanien. Det vet varenda
muslim och är dessutom ganska eniga med det. Så länge det inte
fanns någon press på imamerna så agerade de inte. Idag har de en
press på sig och agerar.

Den dagen det kommer ett "luther" upprop från muslimska led skall jag
ta det på allvar. Detta är bara ett spel för gallerierna.

Nej, det fanns de som tog avstånd endast någon dag efter händelsen. Men jag antar att du är faktablind... Det känns som... att det faktist inte spelar någon roll när det gäller avståndstagande eller inte, ni vill ju inte höra något.
________________________________________
Nifelheim
2005-03-14, 17:29
"While they publicly condemn the murder of commuters in Madrid and school children in Russia, they continue to raise money for Hamas and other terrorist organizations. Europeans, eager to create a dialogue with their increasingly disaffected Muslim minority, overlook this duplicity. The case is particularly visible in Germany, which retains a place of key importance in Europe, not only because of its location at the heart of Europe, but also because it played host to the first major wave of Muslim Brotherhood immigrants and is host to the best-organized Brotherhood presence. The German government's reaction is also instructive if only to show the dangers of accepting Muslim Brotherhood rhetoric at face value, without looking at the broader scope of its activities."

http://netwmd.com/articles/article924.html

Artikeln talar om tre helt skilda händelser som inte har något med varandra att göra. Han som har skrivit detta måste vara en tvillingsjäl till dig?
________________________________________
G i d e o n
2005-03-14, 19:08
Malte, var det inte du som krävde att Irak skulle jämnas med marken likt Kartago? Det är dubbelmoral att kräva att andra visar sin avsky för terror med sådana åsikter.
________________________________________
Misantrop
2005-03-14, 19:16
Jaha du, Malte.

http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,64981198_852__,00.html

Som bekant får muhammedanerna ljuga hur mycket som helst för otrogna.
Denna senkomna föreställning av vanlig mänsklig anständighet lurar ingen annan än PK-idioterna.
________________________________________
nikodemus90
2005-03-16, 16:38
Bra att dem gör det! :)

Tidnings reaktioner
Muhammedbilder
2005 september: Danska Jyllands-Posten publicerar 12 satiriska teckningar föreställande profeten Muhammed. Efter publiceringen följde en rad protester världen över, vissa med dödlig utgång. En annan följd blev att danska diplomater attackerades och danska produkter bojkottades i vissa länder.
2007 augusti: Nerikes Allehanda publicerar konstnären Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund. Något som väcker reaktioner både för och emot publiceringen. Troende muslimer har känt sig kränkta av publiceringen. Andra tycker det är självklart att media ska stå fria och inte påverkas av åsikter om vad som får publiceras eller ej.
Här får du en sammanställning om vad Sveriges Radio Örebros rapportering kring publiceringen av Muhammedbilderna.
Svenska regeringsreaktioner
12:25 | torsdag 6 september 2007
Reinfeldt pratar rondellhund med ambassadörer
Statsminister Fredrik Reinfeldt har bjudit in en grupp ambassadörer från arabiska och muslimska länder till ett möte med anledning av teckningen av Muhammed som rondellhund.
En teckning som publicerats i flera svenska tidningar, bland annat Nerikes Allehanda och som lett till protester både i Sverige och utomlands.
Mötet med Reinfeldt och ambassadörerna ska hållas under fredagen.
Svenskt Näringsliv hårdbevakar samhällets reaktioner på teckningarna av Muhammed som rondellhund. Det säger Annelie Sirsjö, regionchef för Svenskt Näringsliv i Örebro län. Än så länge har hon inte fått några reaktioner från företagare i vårt län, men tror att det kan komma att drabba stora företag med internationella förgreningar i mellanöstern och deras anställda.
På Atlas Copco tar man Muhammedteckningarna med ro, enligt företagets vd Patrik Nolåker.
Trots att företaget finns i praktiskt taget varje land i mellanöstern har man inte fått några reaktioner eller hot om bojkott efter att bilderna publicerats i svenska tidningar.
I Iran har Atlas Copco omkring 100 anställda som jobbar med bl a maskinservice.

06:54 | onsdag 5 september 2007
Statsministern oroad efter NA-publicering
Statsminister Fredrik Reinfelt känner sig oroad efter protesterna mot Nerikes Allehandas publicering av bilderna på Muhammed som rondellhund.
- Situationen är allvarligare än vad svenska medier rapporterat, säger han till Dagens Nyheter.
Med anledning av sin oro besökte Fredrik Reinfelt på tisdagen Stockholms moské för att träffa företrädare för olika muslimska grupper i Sverige.
Integrationsminister Nyamko Sabuni, däremot, anser att debatten kring Lars Vilks Muhammedteckning bidrar till ökad förståelse i Sverige.
Hon förstår att vissa känner sig kränkta, men varnar samtidigt för övertolkningar av vad ”ett fåtal röster” ger uttryck för. Det är inte samma sak som vad ”alla muslimer” tycker, säger hon.
Den senaste raden av protester mot bildpubliceringen framfördes på tisdagen. Det var då det egyptiska parlamentets utrikesutskott som protesterade och krävde straff för de ansvariga.

NA kan komma att stämmas för Muhammedbilden
16:13 | måndag 3 september 2007
Sveriges Muslimska förbund ska ha tagit kontakt med jurister för att undersöka möjligheten att stämma Nerikes Allehanda för hets mot folkgrupp.
Muslimerna menar att både ledartexten, och bilden på Muhammed som rondellhund, är kränkande mot en hel folkgrupp.
Nerikes Allehandas ansvarige utgivare Ulf Johansson säger att det är bra om de vill få saken prövad, då blir ju saken prövad både juridiskt och moraliskt.
Tidningen har inte blandat in sina jurister än utan väntar på en eventuell stämning innan den agerar. Men Ulf Johansson har svårt att se hur texten skulle kunna tolkas som hets mot folkgrupp.
07:42 | måndag 3 september 2007
En muslimsk krisgrupp har bildats
Protesterna mot Nerikes Allehandas publicering av konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund sprider sig över världen.
Nu protesterar också Egypten mot publiceringen. Sveriges muslimska råd har nu därför bildat en krisgrupp i fall demonstrationerna och oroligheterna i världen blir värre. Syftet är att kunna ge arabisktalande medier och ambassadörer en korrekt bild av vad det är som händer.16:22 | fredag 31 augusti 2007
Muslimsk demonstration mot NA
Ungefär 200 muslimer demonstrerade på fredagen utanför Nerikes Allehanda i protest mot publiceringen av bilden av Muhammed som rondellhund. De muslimer som på fredagen demonstrerade utanför NA-borgen i Örebro, mot publiceringen av bilden på Muhammed som rondellhund, kommer fortsätta att visa sitt missnöje ända tills de får den ursäkt de kräver av tidningsledningen. Blir det ingen ursäkt kommer fler muslimer att ansluta sig och framföra en gemensam protest till Sveriges regering, säger Jamal Lamhamdi, ordförande för islamska kulturcentret i Örebro.
12:38 | fredag 31 augusti 2007
Beklagar att den internationella uppmärksamheten blivit så stor
Ordföranden för islamska kulturcentret i Örebro, Jamal Lamhamdi, beklagar att protesterna mot Nerikes Allehandas bildpublicering av profeten Muhammed som rondellhund, fått så stor internationell uppmärksamhet. Det skadar Sverige, säger han.

13:58 | fredag 31 augusti 2007
Politiskt aktiva ungdomar manifesterade för tryckfriheten
Innan fredagens väntade demonstrationer mot Nerikes Allehandas publicering av profeten Muhammed som rondellhund hade en mindre grupp politiskt aktiva Örebro ungdomar samlats utanför tidningshuset. De ville ge tidningen sitt stöd och manifesterar för den svenska tryckfriheten.

Kd i Örebro stödjer arga muslimer
Kristdemokraterna i Örebro ger nu sitt stöd till de muslimer som känner sig kränkta efter att Nerikes Allehanda publicerat en teckning med profeten Muhammed som rondellhund.
Partiets ordförande i Örebro, Anders Hagsten, tycker att Nerikes Allehanda ska be de upprörda muslimerna om ursäkt och han är kritisk till hur tidningen har agerat.
- Jag är både kritisk och förvånad över att man medvetet kränker en folkgrupp för att diskutera yttrandefriheten. Jag tror att det finns bättre sätt att diskutera yttrandefriheten.
Anders Hagsten säger att han inte ser någon nytta med publiceringen. Han tycker inte heller att det sammanhang som teckningen publicerades i - intill en ledarartikel som diskuterade vikten av yttrandefriheten - på något vis gör publiceringen försvarbar.
- Att kränka människor kan inte vara meningen med yttrandefriheten.
Vad ska NA göra nu?
- Det vore befogat med en ursäkt när det gäller att man medvetet har kränkt muslimerna.


Terrorgruppen al-Qaida utlovar en miljon till den som mördar Lars Vilks
Lars Vilks teckning av Muhammed i form av en rondellhund har fått muslimerna att rasa. Nu lovar al-Qaida pengar till den som mördar den svenske konstnären.
– Det här borde väl Säpo och polisen vara intresserade av men än så länge har de varit mycket passiva. Jag vet inte om jag borde vara rädd, säger Lars Vilks.
Ledaren för al-Qaida i Irak erbjuder pengar till den som mördar konstnären och serietecknaren Lars Vilks. Nyligen gjorde han en teckning av profeten Muhammed som rondellhund som publicerades i lokaltidningen Nerikes Allehanda.
– Vi uppmanar till mord på serietecknaren Lars Vilks som vågade förolämpa vår profet. Belöningen under den generösa Ramadan- månaden blir 100 000 dollar till den som dödar den kriminelle, säger transkriptionen på ledaren Abu Omar al-Baghdadis tal på al-Qaidas webbsida.
Om Vilks ”slaktas som ett lamm” blir belöningen ännu högre: 150 000 dollar, cirka en miljon svenska kronor.
Teckningen har fått skarp kritik från ledarna i flera muslimska länder. 22 av ledarna träffade statsminister Fredrik Reinfeldt den 7 september för att diskutera teckningen.
”Jag är värd mer”
Lars Vilks första reaktion gäller belöningssumman.
– 100 000 dollar låter väldigt lite tycker jag. Jag borde vara värd mer, säger Lars Vilks.
Han var senast den 6 september i kontakt med polisen då en muslimsk kvinna mordhotade honom via e-post. Budskapet löd enligt honom själv: ”Du ska slaktas, vi ska skära strupen av dig. Jag har bröder i al-Qaida.”
– Det är bra om det här får uppmärksamhet i medierna för då kanske polisen reagerar, säger Lars Vilks.
Svenska regeringen har avböjt att uttala sig om dödshoten. Edvard Unsgaard, pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt, säger till Reuters att han inte vill kommentera saken, som han beskriver som ett polisärende. DN 15 09 2007
Mia-Li Hallengren

Lars Vilks dödshotad av al-Qaida
Terrorgruppens ledare i Irak utlovar en miljon kronor till den som dödar svenske konstnären
”Första gången svenskar hotas”
Terrorexpert: Reaktionerna var väntade
Säpo kallar in extra personal
”Omöjligt att bedöma hur farligt hotet är”
”Vi tar hoten på stort allvar”
Polisen i Helsingborg och Örebro vidtar åtgärder
Tidningschef också dödshotad - tar hotet på största allvar
"Polisen ger mig det skydd jag vill ha"
Även svenska storföretag hotas av al-Qaida
Ericsson, Scania, Volvo, Ikea och Electrolux krävs på ursäkt av terrorgruppen

Mahmoud Aldebe
SMF ordförande

Marcus sa...

Jisses amalia, du skulle inte kunna klippa ut det som är relevant i textmassan ovan?